GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.

Inleiding

1.1

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u gebruikmaakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website te verlaten. Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitgegeven door The Swatch Group (Netherlands) BV, Kennedyplein 8, 5611 ZS Eindhoven en/of Swatch Ltd., Biel, Zwitserland (samen: "Swatch").

1.2

Swatch kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient deze pagina daarom periodiek te bezoeken om de actuele gebruiksvoorwaarden in te zien waaraan u op dat moment bent gebonden.

 

2. Licentie

2.1

Het auteursrecht en de andere intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op deze website (inclusief zonder beperking foto's en afbeeldingen) zijn de eigendom van Swatch of zijn licentieverleners, tenzij anders vermeld. Alle informatie op deze website die een handelsmerk, logo of dienstmerk vertegenwoordigt, is een gedeponeerd of niet-gedeponeerd handelsmerk van Swatch of zijn licentieverleners.

2.2

U mag informatie van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden, weergeven of afdrukken op basis van de volgende voorwaarden:

2.2.1

 U mag geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze website op enige wijze wijzigen;

2.2.2

 U mag geen afbeeldingen op deze website los van de bijbehorende tekst gebruiken; en

2.2.3

 U dient alle kennisgevingen inzake auteursrechten en andere eigendomsrechten in gedownloade informatie te laten staan en te vermenigvuldigen.

2.3

U mag de content van deze website met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio en video niet zonder schriftelijke toestemming van Swatch verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare doeleinden. Swatch garandeert niet dat het gebruik van de informatie die op deze website wordt weergegeven geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Swatch, noch doet zij hierover toezeggingen.

2.4

Behoudens de voorzieningen in deze algemene voorwaarden is gebruik van informatie op deze website zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze informatie ten strengste verboden. Alle rechten zijn voorbehouden, tenzij anders vermeld.

2.5

Indien u de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, wordt uw toestemming om deze website te gebruiken automatisch beëindigd en dient u eventuele gedownloade of afgedrukte informatie van deze website onmiddellijk te vernietigen. U dient tevens op te merken dat Swatch haar intellectuele eigendomsrechten op verregaande wijze zal uitoefenen voor zover dat door het van toepassing zijnde recht wordt toegestaan en dat zij tevens kan verzoeken om strafrechtelijke vervolging.

2.6

Met inachtneming van artikel 2.2 mag geen deel van deze website worden gereproduceerd of opgeslagen op enige andere website of worden opgenomen in enige publieke of private elektronische terugzoeksystemen of -services zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swatch.

 

3. Disclaimer

3.1

Hoewel Swatch zich inspant om deze website te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie, geeft Swatch geen garanties af voor en doet Swatch geen toezeggingen over de content van de website, die in de feitelijke staat beschikbaar wordt gesteld. Voor zover dit door de wet wordt toegestaan, is Swatch niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zaken voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van deze website of de content. Swatch is met name niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, doelmatigheid, tijdigheid of uitvoerigheid van de informatie op deze website.

3.2

Swatch is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen besmetten voortvloeiende uit toegang tot, gebruik van of navigatie op de website of downloads van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website.

3.3

Swatch behoudt het recht voor om willekeurige of alle functionaliteit van deze website te onderbreken of te staken. Swatch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onderbreking of staking van willekeurige of alle functionaliteit op deze website, ongeacht of dit het gevolg is van handelingen of nalatigheid van Swatch of een van haar gelieerde vennootschappen, The Swatch Group Ltd., Biel, Zwitserland, of derden.

4.

De materialen op deze website, inclusief de informatie, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Swatch behoudt het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de materialen (inclusief informatie) en de producten/programma’s die in dergelijke informatie worden beschreven.

 

5. Materialen en gedragingen van bezoekers

5.1

Behoudens de bepalingen van het Privacybeleid van Swatch worden alle correspondentie en alle materialen die u via elektronische post of anderszins naar deze website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, beschouwd en behandeld als niet-vertrouwelijk en niet zijnde uw eigendom. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van Swatch of gelieerde partijen en kan worden gebruikt voor elk doeleinde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vermenigvuldiging, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Verder staat het Swatch vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in correspondentie die u voor welk doeleinde dan ook naar deze website verzendt te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten met gebruikmaking van dergelijke informatie.

5.2

Het is verboden om materiaal op deze website te plaatsen of naar deze website te verzenden:

5.2.1

 dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend, beledigend, pornografisch, schimpend, oproepend tot enige vorm van haat, discriminerend, dreigend, lasterlijk, opruiend, blasfemisch, vertrouwenschendend of privacyschendend is of dat ergernis of ongemak kan veroorzaken; of

5.2.2

 waarvoor niet alle benodigde licenties en/of goedkeuringen zijn verkregen; of

5.2.3

 dat gelijkstaat aan of aanzet tot gedrag dat zou worden beschouwd als een misdrijf, zou leiden tot civiele aansprakelijkheid of anderszins een overtreding van de wet zou vormen of inbreuk zou maken op de rechten van een derde waar dan ook ter wereld; of

5.2.4

 dat technisch schadelijk is (inclusief zonder beperking computervirussen, logicabommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte data of andere kwaadwillige software of schadelijke data).

5.3

Het is niet toegestaan misbruik te maken van deze website (inclusief zonder beperking door middel van hacken).

5.4

Swatch zal haar volledige medewerking verlenen aan rechtsuitvoerende instanties of bij gerechtelijke bevelen indien zij wordt verzocht of geïnstrueerd om de identiteit of locatie van de plaatser van materiaal dat in strijd is met artikel 5.2 of 5.3 prijs te geven.

 

6. Links naar en van andere websites

6.1

Omdat Swatch geen controle uitoefent over de sites waaraan deze website is gekoppeld en deze ook niet ondersteunt, en omdat Swatch de sites waaraan deze website is gekoppeld niet heeft beoordeeld, verklaart u dat Swatch niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina’s buiten de site of alle andere sites die aan deze website zijn gekoppeld. De verantwoordelijkheid voor toegang tot pagina’s buiten de site en gelinkte sites van derden berust uitsluitend bij u.

6.2

Het linken naar deze website, pagina’s buiten de site of andere sites is op eigen risico. Door gebruik te maken van dergelijke links, verklaart u dat de juridische verklaring en het privacybeleid van de gelinkte site van toepassing zullen zijn en dat deze kunnen afwijken van de verklaring en het beleid van Swatch. Als u naar deze website wilt linken, is dit alleen toegestaan op voorwaarde dat u naar de homepage verwijst en deze niet kopieert en dat:

6.2.1

 U geen deep link naar deze website creëert.

6.2.2

 U het logo van Swatch niet verwijdert, vervormt of anderszins qua formaat of uiterlijk wijzigt.

6.2.3

 U op generlei wijze impliceert dat Swatch andere producten en diensten dan die van haarzelf ondersteunt.

6.2.4

 U geen misleidende voorstelling geeft van uw relatie met Swatch noch enige andere onjuiste informatie over Swatch verspreidt.

6.2.5

 U geen andere handelsmerken van Swatch gebruikt op de website zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Swatch.

6.2.6

 U niet naar de website van Swatch linkt vanaf een website die niet uw eigendom is.

6.2.7

 Uw website geen content bevat die smakeloos, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enig ander persoon of anderszins niet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoet.

6.3

Framing, hotlinking of enige andere manier om delen van deze website op te nemen in sites van partijen die geen onderdeel zijn van The Swatch Group Ltd. is verboden.

6.4

Swatch behoudt uitdrukkelijk het recht voor om het recht zoals verleend in artikel 6.2 voor niet-naleving van deze voorwaarden te herroepen en om elke actie te ondernemen die zij geschikt acht.

6.5

U vrijwaart Swatch van enige schade of enig verlies zoals geleden door Swatch of andere bedrijven binnen The Swatch Group als gevolg van niet-naleving van artikel 6.2.

 

7. Beschikbaarheid van de service

7.1

Hoewel Swatch zich zal inspannen om te garanderen dat deze website 24 uur per dag beschikbaar is, zal zij niet aansprakelijk zijn als deze website om enigerlei reden op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

7.2

De toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden stopgezet in geval van systeemfouten, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten de macht van Swatch liggen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1

Swatch, enige andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of afleveren van deze website) en de bedrijven binnen The Swatch Group en hun officers, directeuren, medewerkers, aandeelhouders of agenten wijzen elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor iedere vorm van verlies of schade die u of een derde lijdt (inclusief zonder beperking enige directe, indirecte, aanvullende of gevolgverliezen of -schade, of enig verlies van inkomsten, omzet, goodwill, data, contracten, het gebruik van geld, of verliezen of schade voortvloeiend uit of in verband met onderbreking van de bedrijfsvoering, hetzij op basis van een onrechtmatige daad (inclusief zonder beperking nalatigheid), contract of anderszins) in verband met deze website op enige wijze of in verband met het gebruik van de website, het onvermogen de website te gebruiken of de gevolgen van het gebruik van deze website, enige websites waaraan deze website is gekoppeld of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies van schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, data of andere eigendommen kunnen besmetten voortvloeiende uit toegang tot, gebruik van of navigatie op de website of downloads van materialen van deze website of enige websites waaraan deze website gekoppeld is.

8.2

Hoewel Swatch discussies, chats, berichten, verzendingen, prikborden en dergelijke op deze website op gezette tijden kan controleren, is Swatch hiertoe niet verplicht en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke locaties, noch is zij verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten, smaad, laster, omissies, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, godslastering, gevaarlijke gegevens of onnauwkeurigheden in informatie op dergelijke locaties van deze website. Het is verboden om onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden; het is tevens verboden om materiaal te plaatsen of te verzenden dat gelijk staat aan of aanzet tot gedrag dat zou worden beschouwd als een misdrijf, zou leiden tot civiele aansprakelijkheid of anderszins een overtreding van de wet zou vormen. Swatch behoudt uitdrukkelijk het recht voor om informatie of materiaal te verwijderen dat door willekeurige personen op deze website is geplaatst of verzonden indien deze informatie of dit materiaal inbreuk maakt op deze regels. Swatch zal haar volledige medewerking verlenen aan rechtsuitvoerende instanties of bij gerechtelijke bevelen indien zij wordt verzocht of geïnstrueerd om de identiteit van de plaatser van dergelijke informatie of materialen prijs te geven.

8.3

Niets in deze voorwaarden zal een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Swatch impliceren voor:

8.3.1

 Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; of

8.3.2

 Frauduleuze onjuiste weergave van feitelijke gegevens; of
 

8.3.3  Enige aansprakelijkheid die onder het van toepassing zijnde recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

8.4

Indien het gebruik van materialen op deze website leidt tot de noodzaak om apparatuur, software of data te onderhouden, repareren of corrigeren, neemt u alle kosten daarvoor voor uw rekening.

 

9. Toepasselijk recht en rechtsgebied

 

Deze voorwaarden worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met Nederlands recht. Enige geschillen in verband met deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Niet goed, geld terug" Icon Niet goed, geld terug
Image link border