การรับประกันสินค้า

 

SWATCH

การรับประกันและคำแนะนำในการใช้

นาฬิกา SWATCH® ของคุณได้รับการรับประกันจาก SWATCH Ltd. เป็นระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้ การรับประกันของ SWATCH ระหว่างประเทศครอบคลุมถึงความชำรุดของตัววัสดุและการผลิตที่มีอยู่ในเวลาของการสั่งซื้อนาฬิกา SWATCH (“ความชำรุด”) การรับประกันมีผลใช้เมื่อใบรับประกันถูกลงวันที่และถูกประทับตราโดยสมบรูณ์และถูกต้องจากตัวแทนจำหน่าย SWATCH อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น (“ใบรับประกันที่ถูกต้อง”)

ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการรับประกันและโดยการมีใบรับประกันที่ถูกต้องอยู่นั้น คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับการซ่อมแซมความชำรุดเสียหายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่การซ่อมแซมเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมที่จะกู้สภาพเดิมของการใช้งานนาฬิกา SWATCH ของคุณ หรือถ้าคุณสั่งซื้อนาฬิกา SWATCH ที่ไม่สามารถเปิดตัวเรือนออกได้ SWATCH Ltd. รับประกันที่จะเปลี่ยนทดแทนนาฬิกา SWATCH ให้ใหม่ด้วยรุ่นที่คล้ายคลึงกัน การรับประกันสำหรับการเปลี่ยนทดแทนนาฬิกาจะสิ้นสุดลงในยี่สิบสี่ (24) เดือนภายหลังจากวันที่มีการสังซื้อนาฬิกาที่ต้องการเปลี่ยนทดแทน

การรับประกันของผู้ผลิตนี้ไม่ครอบคลุม:

 • อายุของแบตเตอรี่
 • ร่องรอยสึกหรอจากการสวมใส่ปกติและสภาพความเก่า (ตัวอย่างเช่น คริสตัลที่มีรอยขีดข่วน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุของสายและโซ่ที่ไม่ใช่โลหะ เช่น หนัง พลาสติก ผ้า เวลโคร อันได้แก่การหลุดลอกของผิวชุบ)
 • ความเสียหายใดๆ ในทุกส่วนของนาฬิกาอันมีผลมากจากการใช้งานที่ผิดปกติ/ไม่เหมาะสม ขาดการดูแลรักษา การไม่เอาใจใส่ อุบัติเหตุ (การเคาะ รอยบุ๋ม การกระแทก คริสตัลที่แตกหัก ฯลฯ) การใช้งานนาฬิกาที่ไม่ถูกต้องและการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ที่ SWATCH Ltd. จัดหาให้
 • ความเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดจาก เช่น การใช้ การหยุดทำงาน ความชำรุด หรือการไม่เที่ยงตรงของนาฬิกา SWATCH
 • นาฬิกา SWATCH ที่ถูกจัดการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สำหรับการเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ การบริการ หรือการซ่อมแซม) หรือผ่านการเปลี่ยนแปลงในสภาพตัวเรือนดั้งเดิมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ SWATCH Ltd.
 • การเรียกร้องสิทธิใดๆ ในอนาคตที่มีต่อ SWATCH Ltd. เช่น สำหรับความชำรุดที่ได้รับการยกเว้นจากการรับประกันที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยชัดแจ้ง ยกว้นสิทธิตามกฎหมายบังคับใช้ที่ว่าผู้ซื้ออาจกระทำการเรียกร้องต่อผู้ผลิตได้

การรับประกันของผู้ผลิตข้างต้น:

 • เป็นอิสระจากการรับประกันใดๆ ที่อาจได้รับจากผู้ขาย ซึ่งผู้ขายดำเนินการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ไม่ส่งผลกระทบในสิทธิ์ของผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขายและในสิทธิตามกฎหมายบังคับใช้ซึ่งผู้ซื้ออาจมี

บริการลูกค้าของ SWATCH Ltd. รับรองว่าจะให้การดูแลรักษานาฬิกา SWATCH ของคุณพิถีพิถัน หากนาฬิกาของคุณต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษ คุณสามารถไว้วางใจตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SWATCH หรือศูนย์บริการ SWATCH ที่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในส่วนการบริการลูกค้าบนเว็บไซต์แห่งนี้: ศูนย์บริการเหล่านี้สามารถให้การรับประกันการบริการได้ตามมาตรฐานของ SWATCH Ltd.

*SWATCH Ltd. 
 ซีเอช-2504 ไบเอล/สวิสเซอร์แลนด์

 

Flik Flak

การรับประกันและคำแนะนำในการใช้

นาฬิกา Flik Flak® ของคุณได้รับการรับประกันจาก SWATCH Ltd. เป็นระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้ การรับประกันของ Flik Flak ระหว่างประเทศครอบคลุมถึงความชำรุดของตัววัสดุและการผลิตที่มีอยู่ในเวลาของการสั่งซื้อนาฬิกา Flik Flak (“ความชำรุด”) การรับประกันมีผลใช้เมื่อใบรับประกันถูกลงวันที่และถูกประทับตราโดยสมบรูณ์และถูกต้องจากตัวแทนจำหน่าย Flik Flak อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น (“ใบรับประกันที่ถูกต้อง”)

ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการรับประกันและโดยการมีใบรับประกันที่ถูกต้องอยู่นั้น คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับการซ่อมแซมความชำรุดเสียหายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่การซ่อมแซมเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมที่จะกู้สภาพเดิมของการใช้งานนาฬิกา Flik Flak ของคุณ หรือถ้าคุณสั่งซื้อนาฬิกา Flik Flak ที่ไม่สามารถเปิดตัวเรือนออกได้ SWATCH Ltd. รับประกันที่จะเปลี่ยนทดแทนนาฬิกา Flik Flak ให้ใหม่ด้วยรุ่นที่คล้ายคลึงกัน การรับประกันสำหรับการเปลี่ยนทดแทนนาฬิกาจะสิ้นสุดลงในยี่สิบสี่ (24) เดือนภายหลังจากวันที่มีการสังซื้อนาฬิกาที่ต้องการเปลี่ยนทดแทน

การรับประกันของผู้ผลิตนี้ไม่ครอบคลุม:

 • อายุของแบตเตอรี่
 • ร่องรอยสึกหรอจากการสวมใส่ปกติและสภาพความเก่า (ตัวอย่างเช่น คริสตัลที่มีรอยขีดข่วน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุของสายและโซ่ที่ไม่ใช่โลหะ เช่น หนัง พลาสติก ผ้า เวลโคร อันได้แก่การหลุดลอกของผิวชุบ)
 • ความเสียหายใดๆ ในทุกส่วนของนาฬิกาอันมีผลมากจากการใช้งานที่ผิดปกติ/ไม่เหมาะสม ขาดการดูแลรักษา การไม่เอาใจใส่ อุบัติเหตุ (การเคาะ รอยบุ๋ม การกระแทก คริสตัลที่แตกหัก ฯลฯ) การใช้งานนาฬิกาที่ไม่ถูกต้องและการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ที่ SWATCH Ltd. จัดหาให้
 • ความเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดจาก เช่น การใช้ การหยุดทำงาน ความชำรุด หรือการไม่เที่ยงตรงของนาฬิกา Flik Flak
 • นาฬิกา Flik Flak ที่ถูกจัดการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สำหรับการเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ การบริการ หรือการซ่อมแซม) หรือผ่านการเปลี่ยนแปลงในสภาพตัวเรือนดั้งเดิมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ SWATCH Ltd.
 • การเรียกร้องสิทธิใดๆ ในอนาคตที่มีต่อ SWATCH Ltd. เช่น สำหรับความชำรุดที่ได้รับการยกเว้นจากการรับประกันที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยชัดแจ้ง ยกว้นสิทธิตามกฎหมายบังคับใช้ที่ว่าผู้ซื้ออาจกระทำการเรียกร้องต่อผู้ผลิตได้

การรับประกันของผู้ผลิตข้างต้น:

 • เป็นอิสระจากการรับประกันใดๆ ที่อาจได้รับจากผู้ขาย ซึ่งผู้ขายดำเนินการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ไม่ส่งผลกระทบในสิทธิ์ของผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขายและในสิทธิตามกฎหมายบังคับใช้ซึ่งผู้ซื้ออาจมี

บริการลูกค้าของ SWATCH Ltd. รับรองว่าจะให้การดูแลรักษานาฬิกา Flik Flak ของคุณพิถีพิถัน หากนาฬิกาของคุณต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษ คุณสามารถไว้วางใจตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Flik Flak หรือศูนย์บริการ Flik Flak ที่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในส่วนการบริการลูกค้าบนเว็บไซต์แห่งนี้: ศูนย์บริการเหล่านี้สามารถให้การรับประกันการบริการได้ตามมาตรฐานของ SWATCH Ltd.

*SWATCH Ltd. 
 ซีเอช-2504 ไบเอล/สวิสเซอร์แลนด์

Image link border
 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
 • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า
Image link border