นโยบายความเป็นส่วนตัว  

บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G, 4 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  (“สวอท์ช ประเทศไทย” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”)  ให้ความคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจังเป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดการใช้งานได้วางพื้นฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) และอธิบายถึงคุกกี้ที่เราใช้ การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอยู่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านข้อกำหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงทัศนะและทางปฏิบัติของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลนั้นอย่างไรและเราใช้คุกกี้อย่างไร


ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากท่าน

เราอาจเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ท่านให้มาโดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้มาขณะลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ สมัครใช้บริการของเรา โพสต์ข้อมูลลงในเว็บไซต์ หรือขอรับบริการเพิ่มเติม เราอาจขอข้อมูลจากท่านเมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของเรา หรือเมื่อท่านแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
หากท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บประวัติการติดต่อเหล่านั้น
เราอาจขอให้ท่านตอบแบบสอบถามซึ่งเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยของเรา อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นต้องตอบแบบสอบถามดังกล่าวก็ได้
รายละเอียดในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสถานที่ เว็บบล็อค และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของเราหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และแหล่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชม กรุณาดูข้อความเกี่ยวกับคุกกี้ข้างล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา


ที่ซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจถูกส่งไปยัง และเก็บไว้ ณ สถานที่หนึ่งในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์) หรือสถานที่อื่นภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่เราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านแก่ท่าน (หรือในกรณีที่ท่านได้เลือกรหัสผ่านเอง) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องไม่ใช้รหัสผ่านดังกล่าวร่วมกับบุคคลใดๆ
อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่อาจรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ส่งไปยังเว็บไซต์ การส่งข้อมูลใด ๆ เป็นการกระทำโดยความเสี่ยงภัยของท่านเอง ทันทีที่เราได้รับข้อมูลของท่าน เราจะใช้วิธีการและใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข็มงวดในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บไว้ในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ได้นำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่าน
เพื่อให้ท่านมีข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งท่านร้องขอจากเรา หรือที่เราเห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้มีการติดต่อสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราที่เกิดขึ้นจากสัญญาใดๆที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา
เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารสองทางในบริการของเรา หากท่านประสงค์จะทำเช่นนั้น
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา
เพื่อสร้างและจัดการบัญชีส่วนตัวของท่านที่สวอท์ช ประเทศไทย
เพื่อแจ้งผลผู้ชนะในการแข่งขันออนไลน์
เพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบที่เราให้บริการ
เพื่อป้องกันการใช้บริการของเราโดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม
เพื่อส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านต่อการบริการของเรา (ที่ให้บริการโดย สวอท์ช ประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา) ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์โดยรวมต่อ สวอท์ช ประเทศไทย ให้แก่ท่าน

หากท่านเป็นลูกค้าของเราอยู่ในปัจจุบันนี้ เราจะติดต่อท่านเฉพาะทางอิเล็คโทรนิคเท่านั้น (เช่น ทางอีเมล์ เอสเอ็มเอส แอพพลิเคชั่น) หรือทางจดหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายกันกับสินค้าและบริการที่เคยให้แก่ท่าน
หากท่านเป็นลูกค้าใหม่และเราได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้ข้อมูลของท่าน เรา (หรือบุคคลภายนอกนั้น) จะติดต่อท่านโดยทางอิเล็คโทรนิค หรือโดยทางจดหมาย ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมให้ติดต่อเท่านั้น
หากท่านไม่ประสงค์จะให้เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการดังกล่าวนี้ หรือไม่ประสงค์ให้เราส่งรายละเอียดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน (แบบฟอร์มคำสั่ง)

หรือติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมล e-commerce@th.swatchgroup.com หรือ แบบฟอร์มการติดต่อตามลิงค์ที่กำหนดไว้นี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล สถิติที่ไม่ใช่สถิติส่วนบุคคล หรือข้อมูลแสดงถึงจำนวนหรือปริมาณหรือกลุ่ม ซึ่งอยู่ในรูปแบบรวมกัน ให้กับพันธมิตรทางการตลาดของเรา ผู้ทำโฆษณาให้แก่เรา หรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย
เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยจะไม่ได้มีการระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นท่านผ่านทางการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยทั่วไปแล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมผ่านทาง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อไรก็ตามที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรส (IP address) ของท่าน ชื่อผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และโดเมนเนมในทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจราจรของข้อมูลของลูกค้าและการใช้งานของลูกค้า อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่สามารถบ่งชี้ถึงท่านเป็นการส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ และปรับปรุงเว็บไซต์และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในอินเตอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าของเรา กรุณาดูข้อความเกี่ยวกับคุกกี้ด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา และเมื่อใดที่เราจะขอความยินยอมจากท่า

 

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทลูก บริษัทโฮลดิ้งที่แท้จริงของเรา และบริษัทลูกของบริษัทโฮลดิ้งนั้น ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้

ผู้ที่ช่วยเราในการบริหารจัดการเว็บไซต์ (เช่น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่เรา) หรือเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับสวอท์ช ประเทศไทยตลอดเวลา
ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ในกรณีดังกล่าวนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ที่จะขายหรือผู้ที่จะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
เพื่อปฏิบัติงานในนามของเรา ตัวอย่าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคำสั่ง การจัดส่งพัสดุ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การให้บริการลูกค้า การส่งไปรษณีย์และอีเมล์ การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือทางการตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การโฆษณาตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม และการให้ผลการค้นหาและลิงก์ (รวมถึงรายการและลิงก์ที่จัดซื้อ) พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา แต่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้ บุคคลเหล่านั้นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเท่าที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
หากสวอท์ช ประเทศไทย หรือทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเราถูกถือครองโดยบุคคลภายนอก ซึ่งในแต่ละกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินประการหนึ่งที่จะถูกโอนไป
ถ้าหากเราตกอยู่ภายใต้หน้าที่ที่จำต้องเปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อบังคับใช้หรือให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ของเราและตามสัญญาอื่น ๆ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของสวอท์ช ประเทศไทย หรือบุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเรา ลูกค้าของเรา หรืออื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อฉลและลดความเสี่ยงภัยของเครดิต

 

สิทธิของท่าน

ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมใดๆ ที่ได้ให้ไว้ เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลของท่านในเวลาใดก็ได้ โดยการส่งอีเมล์หรือไปรษณีย์ถึงเรา หรือโดยการเลือกกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลของท่าน โดยจะมีผลนับแต่วันที่ทำการเพิกถอน ท่านสามารถขอข้อมูลว่ามีข้อมูลอะไรของท่านที่กำลังถูกดำเนินการและเพื่อวัตถุประสงค์ใดได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ท่านอาจขอให้ทำการแก้ไข บล็อก หรือลบข้อมูลของท่านได้ตามกฎหมาย เพื่อการยืนยันสิทธิของท่านและสำหรับคำถามใดๆ ที่ท่านอาจมี โปรดติดต่อเราที่ บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G, 4 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

หรือติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมล e-commerce@th.swatchgroup.com หรือ แบบฟอร์มการติดต่อตามลิงค์ที่กำหนดไว้นี้

ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้คุกกี้บางชนิด โปรดดูข้อความข้างล่างเกี่ยวกับคุกกี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้
เว็บไซต์อาจเชื่อมต่อไปยังหรือมีการเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้โฆษณา หรือบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว ถ้าหากท่านทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้โปรดทราบด้วยว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างก็มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับนโยบายดังกล่าว กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านั้นก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าว

 

คุกกี้และสปายแวร์

การใช้คุกกี้และสปายแวร์
เราไม่เคยใช้หรือติดตั้งสปายแวร์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน และเราไม่เคยใช้สปายแวร์ในการเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่าน
เราใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่บันทึกในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านโดยบราว์เซอร์ของท่านและใช้ในการเก็บและรักษาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ต่าง ๆ
บราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติแต่จะยอมให้ท่านยกเลิกการยอมรับดังกล่าว เมนูให้ความช่วยเหลือในบราว์เซอร์เกือบทั้งหมดจะแจ้งท่านถึงวิธีการป้องกันบราว์เซอร์ของท่านในการยอมรับคุกกี้ใหม่ ๆวิธีการทำให้บราว์เซอร์แจ้งแก่ท่านเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ และวิธียกเลิกคุกกี้เหล่านี้ ท่านสามารถยกเลิกหรือลบทิ้งคุกกี้ต่างๆ ที่ท่านได้ยอมรับก่อนหน้านี้หากท่านประสงค์จะทำเช่นนั้น
เราแนะนำให้ท่านเปิดการยอมรับคุกกี้ไว้เพื่อที่เราจะได้สามารถเสนอประสบการณ์ที่ดีกว่าบนเว็บไซต์ หากท่านตั้งบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด (รวมทั้งคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนได้
เราได้ตั้งค่าคุกกี้บางชนิดไว้ในอุปกรณ์ของท่านและขอแนะนำให้ท่านตกลงกับการใช้คุกกี้นั้น หากท่านไม่ตกลงท่านก็ยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปได้ แต่เว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้บางส่วนหรืออาจไม่สามารถใช้ได้เลย
เราใช้คุกกี๊ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly necessary cookies) คุกกี้ต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของเว็บไซต์และจำเป็นสำหรับท่านในการรับบริการที่สมบูรณ์ตามที่ท่านร้องขอ คุกกี้เหล่านี้รวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเปิดเข้าไปสู่พื้นที่หวงห้ามของเว็บไซต์ได้เป็นต้น

คุกกี้สำหรับฟังชั่นการทำงาน (Functional cookies) คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้งานของท่านในเว็บไซต์ เช่น ชื่อผู้ใช้ของท่าน ภาษา และภูมิภาคที่ท่ายอยู่ โดยวิธีนี้ เราสามารถปรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อท่านโดยเฉพาะ

คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน (Performance cookies) คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์เหล่านี้ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์อย่างไร เช่น นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมได้ดูอะไรในเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไป และการเชื่อมต่อที่ท่านติดตาม คุกกี้เหล่านี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน ข้อมูลทั้งหมดจะไม่ระบุถึงตัวบุคคล โดยวิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ได้
(i) เราดำเนินการตาม Google Analytics ซึ่งเป็นบริการที่จัดให้โดย Google, Inc. (“Google”) เพื่อที่จะวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่ได้มาโดยGoogle Analytics นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และจะถูกโอนและเก็บโดยGoogleในเซิฟเวอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนการโอนข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกทำให้ไม่สามารถบ่งชี้ถึงที่มาได้โดยการลบไอพีแอดเดรสแปดตัวสุดท้ายของท่านออก หลังจากนั้น Google ถึงจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวในนามของเราเพื่อที่จะประเมินการใช้เว็บไซต์ของท่านเพื่อรวบรวมรายงานกิจกรรมที่กระทำในเว็บไซต์และเพื่อให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต Google จะไม่เชื่อมต่อไอพีแอดเดรสของท่านกับข้อมูลอื่นที่เก็บโดยGoogle ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยการตั้งค่าบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บข้อมูลที่ท่านใช้ (รวมทั้งไอพีแอดเดรสของท่าน) และการดำเนินการต่างๆ โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมสำหรับบราว์เซอร์ในปัจจุบันของท่านที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านโดยGoogle กรุณาดูที่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
(ii) สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจากจีนแผ่นดินใหญ่ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เราอาจใช้บริการ นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จาก Miaozhen Ltd., Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน แทน Google Analytics เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดียวกัน แต่กับเซิร์ฟเวอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หากท่านประสงค์ที่จะปฏิเสธการใช้บริการนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ บนบราวเซอร์ของท่าน กรุณาดูที่ http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html

คุกกี้สำหรับโซเชียลมีเดีย (Social media cookies) คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้ท่านสามารถแชร์เนื้อหาในเว็บไซต์กับโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้ (เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม) เราไม่มีการควบคุมคุกกี้เหล่านี้เพราะคุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าโดยโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เอง

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertisement cookies) คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เราสามารถส่งรายการโฆษณาที่จัดทำโดยเฉพาะให้ท่านในเว็บไซต์อื่น บนพื้นฐานของความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ปรากฏขึ้นระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน และข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ
(i) เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการโฆษณาตามความสนใจ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการย้ำกลุ่มเป้าหมายหรือด้านการตลาด (Retargeting or Remarketing technology) บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก (“ผู้ให้บริการภายนอก”) เช่น

Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com (“Criteo”),
DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, www.doubleclickbygoogle.com, (“DoubleClick”), and
Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
Adform A/S, Copenhagen, Denmark, http://site.adform.com/ (“Adform”)[A1] 
เพื่อที่จะวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมของท่านในเว็บไซต์ของเรา ด้วยเหตุนี้เราจะสามารถเข้าถึงท่านด้วยโฆษณารายบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้คุกกี้จะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการภายนอกหรือ สวอท์ช ประเทศไทยจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เปิดเผยชื่อ การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และด้วยข้อมูลดังกล่าว เราจะสามารถเข้าถึงท่านด้วยโฆษณาในเว็บไซต์อื่นที่ถูกปรับตามความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น หลังจากที่ท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งชุดใดโดยเฉพาะ เทคโนโลยีนี้อาจแสดงข้อมูลอื่นเพิ่มเติมในภายหลังให้แก่ท่านในรูปแบบของโฆษณาในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นของท่าน วัตถุประสงค์เดียวของการใช้เทคโนโลยีนี้คือเพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เข้ากับความสนใจของท่านให้มากที่สุด และทำให้ท่านได้รับข้อมูลจากประสบการณ์การใช้งานออนไลน์มากเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปรับการตั้งค่าของบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการบันทึกคุกกี้ดังกล่าว และลบคุกกี้ที่ได้มีการบันทึกไว้แล้ว โปรดพิจารณาลิงก์ดังต่อไปนี้เพื่อการปิดการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก

Criteo: www.criteo.com/privacy
DoubleClick: https://code.google.com/archive/p/google-opt-out-plugin/
Google Analytics Advertising Features: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Facebook: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en
 
(ii) ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบการวิเคราะห์โฆษณา กูเกิ้ล อนาลิติคส์ (Google Analytics Advertising Features) อาจถูกใช้เพื่อการรายงานด้านสถิติและความสนใจ ตลอดจนรายงานความประทับใจต่อระบบงาน

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำในอนาคตต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกโพสต์ลงในหน้านี้และในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสมจะแจ้งแก่ท่านทางอีเมล์

 

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราทาง

ที่อยู่อีเมล e-commerce@th.swatchgroup.com หรือ แบบฟอร์มการติดต่อตามลิงค์ที่กำหนดไว้นี้

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า
Image link border