WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ


1. Wstep

1.1. Uzytkownik niniejszej strony internetowej („Uzytkownik”) jest zobowiazany uwaznie przeczytac niniejsze warunki („Warunki korzystania”) przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej wskazuje na to, ze akceptuja Panstwo niniejsze Warunki korzystania. Jezeli Uzytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie powinien korzystac z niniejszej strony internetowej. Niniejsze Warunki korzystania zostaly wydane przez The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa („SGPL”). SGPL jest spólka powiazana The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria (dalej zwanej „Swatch Group”). Na potrzeby niniejszych Warunków korzystania „Grupa Spólek Swatch” obejmuje The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria oraz wszystkie spólki od niej zalezne lub z nia powiazane, w tym SGPL.

1.2. Niniejsze Warunki korzystania w szczególnosci odnosza sie do Uzytkowników, którzy:

1.2.1. nabywaja towary w Sklepie Online,

1.2.2. subskrybuja newsletter SGPL.

1.3 Uzytkownik moze wydrukowac lub pobrac kopie niniejszych Warunków korzystania do wykorzystania w przyszlosci. SGPL moze w dowolnym momencie zmienic niniejsze Warunki korzystania poprzez ich aktualizacje. Uzytkownik jest zwiazany takimi zmianami. W przypadku wprowadzenia zmian SGPL poinformuje Uzytkowników o modyfikacji poprzez udostepnienie ujednoliconego tekstu zmienionych Warunków korzystania ze strony internetowej obok dotychczasowej wersji Warunków korzystania wraz z informacja o zmianie. Zmiana taka wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym. Uzytkownik posiadajacy Moje Konto podczas pierwszego zalogowania sie do Sklepu Internetowego po wejsciu zmian w zycie zostanie powiadomiony o tych zmianach za posrednictwem Mojego Konta oraz o mozliwosci ich przyjecia. Odmowa przyjecia zmian jest równoznaczna z odstapieniem od umowy dotyczacej Mojego Konta zawartej ze SGPL ze skutkiem natychmiastowym, a Uzytkownik nie ma prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego. W odniesieniu do Uzytkowników korzystajacych z formuly „Zamów bez rejestracji” obowiazuje aktualna wersja Warunków korzystania.


2. Licencja

2.1. Strona internetowa zawiera fotografie, obrazy graficzne, informacje, teksty, materialy wideo i audio, filmy i inne materialy dostepne na stronie internetowej (dalej „Materialy”), które sa chronione prawami autorskimi i innymi prawami wlasnosci intelektualnej. Materialy sa wlasnoscia SGPL lub licencjodawców SGPL. Wszelkie Materialy ze strony internetowej, które sa znakami towarowymi, nazwami handlowymi lub uslugowymi, lub które stanowia logo sa zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi SGPL lub licencjodawców SGPL.

2.2. Uzytkownik moze pobierac, wyswietlac lub drukowac Materialy z niniejszej strony internetowej jedynie na wlasny uzytek na nastepujacych zasadach:

2.2.1. zaden z Materialów dostepnych na niniejszej stronie internetowej nie moze byc w zaden sposób modyfikowany;

2.2.2. zadne grafiki dostepne na niniejszej stronie internetowej nie moga byc uzywane w oderwaniu od tekstu, którego dotycza; oraz

2.2.3. Uzytkownik jest zobowiazany zachowac wszelkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o prawach wlasnosci zawarte w Materialach, które Uzytkownik pobral ze strony internetowej.

2.3. Uzytkownik nie moze dystrybuowac, kopiowac, modyfikowac, przesylac, ponownie wykorzystywac, ponownie publikowac lub wykorzystywac Materialów dostepnych na niniejszej stronie internetowej bezposrednio lub posrednio do celów publicznych, zawodowych lub biznesowych w zadnym przypadku (w tym w szczególnosci w komunikatach reklamowych, stronach internetowych i materialach marketingowych) bez uzyskania pisemnej zgody SGPL. SGPL nie zapewnia, ani nie oswiadcza, ze korzystanie przez Uzytkownika z Materialów wyswietlanych na niniejszej stronie internetowej nie naruszy praw stron trzecich, które nie sa kontrolowane przez SGPL lub powiazane z SGPL.

2.4. Korzystanie przez Uzytkownika z jakichkolwiek Materialów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest scisle zabronione, z wyjatkiem sposobów wskazanych w niniejszych Warunkach korzystania. Wszelkie prawa sa zastrzezone, chyba ze postanowiono inaczej.

2.5. Jezeli Uzytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania, SGPL automatycznie wycofa swoje pozwolenia na korzystanie z niniejszej strony internetowej, a Uzytkownik powinien natychmiast zniszczyc wszelkie pobrane lub wydrukowane z niniejszej strony internetowej Materialy. SGPL informuje, ze bedzie zdecydowanie egzekwowac swoje prawa wlasnosci intelektualnej w najszerszym zakresie dozwolonym przez wlasciwe prawo, wlaczajac w to wszczecie postepowania karnego.

2.6. Z zastrzezeniem pkt 2.2 powyzej, zadna czesc niniejszej strony internetowej nie moze byc powielana lub przechowywana na zadnej innej stronie internetowej lub wlaczona do zadnego publicznego lub prywatnego systemu elektronicznego pobierania bez wczesniejszej pisemnej zgody SGPL.


3. Wylaczenie odpowiedzialnosci

3.1. Mimo ze SGPL doklada nalezytych staran, aby uwzglednic na niniejszej stronie internetowej dokladne i aktualne informacje, SGPL nie sklada zapewnien , ani oswiadczen w odniesieniu do materialów umieszczonych na stronie internetowej, a dostarczonych przez Uzytkowników. SGPL nie ponosi odpowiedzialnosci za dokladnosc, kompletnosc, adekwatnosc, terminowosc ani zakres informacji zawartych na niniejszej strony internetowej dostarczonych przez Uzytkowników.

3.2. SGPL doklada nalezytych staran, aby wykryc wirusy, które moga zostac umieszczone na stronie internetowej przez osoby trzecie, jednakze w zwiazku z tym, ze te wirusy moga pojawiac sie nawet jesli SGPL dziala z nalezyta starannoscia, SGPL nie sklada zadnych zapewnien, ze strona internetowa jest wolna od wirusów, które moga zainfekowac sprzet komputerowy Uzytkownika lub inna jego wlasnosc, wyrzadzic szkody w czasie korzystania lub przegladania strony internetowej lub pobierania materialów, danych, tekstu, obrazów, materialów wideo lub audio z niniejszej strony internetowej. SGPL zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zablokowania czesci lub wszystkich funkcjonalnosci Sklepu Internetowego w celu dokonania aktualizacji lub usuniecia stwierdzonych bledów, wirusów lub materialów nielegalnych. Powyzsze bedzie przeprowadzone w taki sposób i w takim czasie, by zapewnic jak najmniejsze utrudnienia dla Uzytkownika, jednakze moze skutkowac czasowymi trudnosciami w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. W zwiazku z powyzszym SGPL nie odpowiada za przerwanie lub zablokowanie funkcjonalnosci strony internetowej, niezaleznie od tego, czy jest to wynikiem dzialania lub zaniechania SGPL lub jednostki powiazanej, The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria lub strony trzeciej.

3.3. SGPL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub ulepszen materialów zamieszczonych na stronie internetowej (w tym informacji) oraz produktów i programów opisanych w tych informacjach.


4. Materialy odwiedzajacych i postepowanie

4.1. Z chwila opublikowania przez Uzytkownika na niniejszej stronie internetowej jakichkolwiek informacji, fotografii, filmów wideo, muzyki, grafiki i innej zawartosci, w tym pytan, komentarzy, sugestii lub innych materialów objetych prawem autorskim (dalej „Materialy Uzytkownika”), Uzytkownik udziela SGPL nieodplatnej licencji, w Polsce i za granica, na czas nieokreslony na Materialy Uzytkownika na wszystkich polach eksploatacji, w szczególnosci wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r. z pózniejszymi zmianami („Ustawa”), w szczególnosci do (i) kopiowania wszystkich Materialów Uzytkownika wszystkimi znanymi technikami na wszystkich znanych nosnikach, w tym technika cyfrowa, (ii) rozpowszechniania, publikowania, powielania kopii wszystkich Materialów Uzytkownika wszystkimi znanymi technikami na wszystkich znanych nosnikach, w tym technika cyfrowa, (iii) publicznego wykonania, wyswietlenia, wystawienia, powielania, a takze publicznego udostepniania w taki sposób, aby kazdy mógl dostep do Materialów Uzytkownika dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, a takze (iv) wdrazania Materialów Uzytkownika w ramach produkcji i srodowisk testowych, (v) tlumaczenia, modyfikowania i adaptacji Materialów Uzytkownika, (vi) uzywania wszystkich Materialów Uzytkownika do celów reklamowych w mediach internetowych, drukowanych, radiu i innych mediach.

4.2. Uzytkownik zezwala SGPL na wykonywanie praw zaleznych do wszystkich opracowan Materialów Uzytkownika. SGPL moze opracowywac Materialy Uzytkownika, a w szczególnosci tlumaczyc, modyfikowac i dostosowywac je, a takze rozporzadzac opracowaniami i uzywac opracowan. W ramach wyzej wymienionej licencji SGPL ma prawo do udzielania sublicencji. W zakresie okreslonym powyzej Uzytkownik udziela licencji do korzystania z Materialów innym spólkom z Grupy Spólek Swatch. Uzytkownik zgadza sie na rozpowszechnianie i wykorzystanie Materialów Uzytkownika bez wskazania autorstwa (anonimowo).

4.3. Uzytkownikowi nie przysluguje wynagrodzenie za korzystanie z Materialów Uzytkownika przez SGPL, a w szczególnosci wynagrodzenie wskazane w art. 45 i 70 Ustawy.

4.4. Uzytkownikowi nie wolno publikowac ani zamieszczac na stronie internetowej zadnych materialów, jak równiez przesylac dalej materialów:

4.4.1. które maja charakter grozby, oszczerstwa lub sa obsceniczne, nieprzyzwoite, wywrotowe, obrazliwe, pornograficzne, które moga podsycac nienawisc w jakiejkolwiek formie; maja charakter dyskryminujacy, zagrazajacy, skandaliczny, podburzajacy, bluznierczy, naduzywajacy zaufania lub prywatnosci albo które moga prowokowac lub powodowac niedogodnosci; lub

4.4.2. których autorem nie byl Uzytkownik lub dla których Uzytkownik nie uzyskal wszystkich niezbednych licencji i/lub pozwolen; lub

4.4.3. które stanowia lub zachecaja do postepowania, które mogloby byc postrzegane jako przestepstwo, spowodowac odpowiedzialnosc cywilna lub byc w inny sposób sprzeczne z prawem lub naruszac prawa osób trzecich w dowolnym kraju na swiecie; lub

4.4.4. które sa szkodliwe technicznie (w tym w szczególnosci wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojanskie inne szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne zlosliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

4.5. Uzytkownik nie moze naduzywac strony internetowej (w tym w szczególnosci przez podejmowanie czynnosci hakerskich).

4.6. SGPL bedzie w pelni wspólpracowac z wszelkimi organami scigania lub sadami, w zakresie wskazanym w postanowieniu sadu zadajacym lub nakazujacym ujawnienie tozsamosci lub zlokalizowanie kazdej osoby publikujacej materialy naruszajace postanowienia punktu 4.4 lub 4.5 powyzej.

4.7. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za Materialy Uzytkownika publikowane na stronie internetowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególnosci na mocy przepisów o rekojmi za wady prawne Materialów Uzytkownika.

4.8. SGPL wyraznie zastrzega sobie prawo do zmiany, wstrzymania lub trwalego usuniecia Materialów Uzytkownika publikowanych na stronie internetowej.


5. Linki do i z innych stron internetowych

5.1. W zwiazku z tym, ze SGPL nie ma zadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, do których odsyla niniejsza strona internetowa, ani nie zatwierdza tych stron internetowych, oraz poniewaz SGPL nie dokonywal przegladu zadnych stron internetowych osób trzecich, do których linkowana jest niniejsza strona internetowa, Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci, ze SGPL nie ponosi odpowiedzialnosci za zawartosc jakichkolwiek zewnetrznych stron internetowych ani innych stron internetowych, do których odsyla niniejsza strona internetowa. Odpowiedzialnosc zwiazana z korzystaniem z zewnetrznych stron internetowych i stron internetowych osób trzecich spoczywa wylacznie na Uzytkowniku.

5.2. Uzytkownik podaje link do niniejszej strony internetowej, zewnetrznych stron internetowych lub innych stron internetowych na swoje wlasne ryzyko. Uzytkownik powinien byc swiadomy tego, ze poprzez korzystanie z tych linków obowiazywac bedzie oswiadczenie prawne i polityka prywatnosci danej linkowanej strony, które moga róznic sie od niniejszych Warunków korzystania. Jesli Uzytkownik chcialby podac link do niniejszej strony internetowej, moze to zrobic jedynie w ten sposób, ze poda link do strony glównej, bez jej powielania oraz z zastrzezeniem nastepujacych warunków:

5.2.1. Uzytkownik nie moze podawac glebokiego linku do niniejszej strony internetowej;

5.2.2. Uzytkownik nie moze usuwac, znieksztalcac lub w inny sposób zmieniac rozmiaru lub wygladu logo oraz znaków towarowych SGPL lub logo oraz znaków towarowych Swatch Group oraz innych spólek z Grupy Spólek Swatch;

5.2.3. Uzytkownik nie moze sugerowac w zaden sposób, ze SGPL popiera produkty lub uslugi inne niz produkty SGPL;

5.2.4. Uzytkownik nie moze przedstawiac falszywych informacji o zwiazku Uzytkownika z SGPL, ani innych falszywych informacji o SGPL;

5.2.5. Uzytkownik nie moze uzywac znaków towarowych SGPL, znaków towarowych Swatch Group i innych spólek z Grupy Spólek Swatch, ani znaków licencjodawców SGPL wyswietlanych na stronie internetowej bez wyraznej pisemnej zgody SGPL;

5.2.6. Uzytkownik nie moze umieszczac linków z niniejszej strony internetowej, które nie naleza do Uzytkownika; lub

5.2.7. strona internetowa Uzytkownika nie moze zawierac zawartosci, która jest niestosowna, obrazliwa lub kontrowersyjna, narusza prawa wlasnosci intelektualnej lub inne prawa innej osoby lub w inny sposób jest niezgodna z obowiazujacym prawem.

5.3. Framing, hotlinki lub inny sposób wlaczania czesci niniejszej strony internetowej do stron internetowych podmiotów, które nie sa czescia Grupy Spólek Swatch, jest zabronione.


6. Dostep do serwisu i wymagania techniczne

6.1. Mimo ze SGPL stara sie zapewnic dostepnosc niniejszej strony internetowej przez cala dobe, nie bedzie ponosic odpowiedzialnosci, jezeli strona internetowa bedzie niedostepna.

6.2. Warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym przegladania zakresu uslug, jest spelnienie przez system transmisji danych Klienta nastepujacych minimalnych wymagan technicznych:

6.2.1 dzialajace polaczenie z siecia Internet, umozliwiajace komunikacje dwustronna z wykorzystaniem protokolu HTTPS;

6.2.2 prawidlowo zainstalowana przegladarka internetowa obslugujaca standard HTML 5 oraz technologie Cascading Style Sheets (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyzej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub wyzej. Przegladarki powinny dzialac z minimalna rozdzielczoscia ekranu wynoszaca 1024 x 768 pikseli;

6.2.3 wymagana jest wlaczona obsluga JavaScript oraz plików „cookie” (ciasteczek) (zazwyczaj jest ona wlaczona domyslnie).


7. Odpowiedzialnosc

7.1. SGPL ma prawo zmieniac, zawieszac lub usuwac wszystkie Materialy Uzytkownika. Uzytkownik jest odpowiedzialny za dane i informacje, które sa publikowane przez Uzytkownika na stronie internetowej, oraz Uzytkownik zwolni SGPL z odpowiedzialnosci w przypadku roszczen osób trzecich zwiazanych z tresciami publikowanymi przez Uzytkownika na stronie internetowej.

7.2. SGPL nie ponosi odpowiedzialnosci w stosunku do osób trzecich za przechowywane dane, jezeli SGPL nie widzial o niezgodnym z prawem charakterze tych danych lub dzialaniach zwiazanych z tymi danymi, a w razie otrzymania urzedowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomosci o bezprawnym charakterze danych lub dzialan, SGPL natychmiast zablokowal dostep do tych danych. Zawiadomienia o niezgodnym z prawem charakterze danych zostana wyslane na nastepujacy adres: e-commerce.pl@swatchgruop.com.

7.3. SGPL nie ponosi odpowiedzialnosci za kompletnosc oraz prawdziwosc informacji i tresci publikowanych przez osoby trzecie na stronie internetowej. Materialy i inna zawartosc, które nie zostaly opublikowane na stronie internetowej z inicjatywy SGPL, ale sa na stronie internetowej dostepne, nie sa weryfikowane przez SGPL, szczególnie pod wzgledem zlosliwego oprogramowania (np. wirusów) i autentycznosci. Jednakze SGPL prowadzi losowe kontrole i zastrzega sobie prawo do analizy i usuniecia tresci.

7.4. Chociaz SGPL moze od czasu do czasu monitorowac lub przegladac dyskusje, czaty, publikacje, transmisje, tablice ogloszen oraz podobne elementy z niniejszej strony internetowej, SGPL nie jest zobowiazany do tych czynnosci, a wiec nie bierze na siebie odpowiedzialnosci wynikajacej z tresci zamieszczanych w tych miejscach ani za zaden blad, znieslawienie, pomówienie, oszczerstwo, zaniechanie, falsz, nieprzyzwoitosc, bluznierstwo, zagrozenie lub niedokladnosci zawarte w informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Uzytkownik nie moze zamieszczac ani przekazywac zadnych materialów niezgodnych z prawem, powodujacych zagrozenie, oszczerczych, znieslawiajacych, obscenicznych, skandalicznych, podburzajacych, pornograficznych lub bluznierczych ani materialów, które moglyby zachecac do takiego zachowania, które moglyby byc uznane za przestepstwo, prowadzic do odpowiedzialnosci cywilnej lub w inny sposób naruszac prawo.

7.5. SGPL nie ma obowiazku monitorowania strony internetowej, jednak SGPL wyraznie zastrzega sobie prawo do usuniecia wszelkich Materialów Uzytkownika zamieszczanych lub przekazywanych na niniejszej stronie internetowej, które naruszaja postanowienia niniejszych Warunków korzystania. Po otrzymaniu oficjalnego zawiadomienia od osoby trzeciej lub wiarygodnej informacji o niezgodnym z prawem charakterze informacji lub powiazanych z nimi dzialan, SGPL usunie informacje i odmówi dostepu do informacji naruszajacych prawa lub dobra osobiste.

7.6. SGPL bedzie w pelni wspólpracowac z wszelkimi organami scigania lub sadami w zakresie wskazanym w postanowieniu sadu zadajacym lub nakazujacym SGPL ujawnienie tozsamosci kazdej osoby publikujacej takie informacje lub materialy.

7.7. Zadne postanowienie niniejszych Warunków korzystania nie wylacza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci SGPL za:

7.7.1 smierc lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaniedbaniem;

7.7.2 odpowiedzialnosci, która nie moze zostac wylaczona ani ograniczona na mocy wlasciwych przepisów prawa.

7.8 SGPL nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody Uzytkowników, którzy nie sa konsumentami. W przypadku gdy naruszenie umowy jest równiez czynem niedozwolonym Uzytkownik niebedacy konsumentem moze domagac sie naprawienia szkody wylacznie na podstawie postanowien niniejszych Warunków korzystania.


8. Reklamacje

8.1 Wszelkie zastrzezenia dotyczace dzialania strony internetowej moga stac sie przedmiotem reklamacji Uzytkownika.

8.2 Reklamacje nalezy przeslac e-mailem na nastepujacy adres e-mail: e-commerce.pl@swatchgroup.com lub wyslac na nastepujacy adres The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

8.3 SGPL odniesie sie do reklamacji Uzytkownika w ciagu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji oraz powiadomi Uzytkownika o dalszym postepowaniu, wysylajac wiadomosc e-mail na adres Uzytkownika lub adres e-mail podany przez Uzytkownika.


9. Prawo wlasciwe i wlasciwosc sadów

Prawem wlasciwym dla niniejszych Warunków korzystania jest prawo polskie, zgodnie z którym beda one interpretowane. Za wyjatkiem konsumentów, wszelkie spory wynikajace z niniejszych Warunkami korzystania podlegaja wylacznej jurysdykcji sadu wlasciwego ze wzgledu na siedzibe SGPL.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Zwrot lub refundacja" Icon Zwrot lub refundacja
Image link border