Εγγύηση και οδηγίες χρήσης

Η SWATCH Ltd. εγγυάται το ρολόι σας SWATCH® για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αγοράς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης. Η διεθνής εγγύηση SWATCH καλύπτει ελαττώματα υλικών ή κατασκευής που υπήρχαν κατά το χρόνο αγοράς του ρολογιού SWATCH («ελαττώματα»). Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το πιστοποιητικό εγγύησης φέρει ημερομηνία, έχει συμπληρωθεί πλήρως και σωστά, και είναι σφραγισμένο από επίσημο μεταπωλητή της SWATCH («έγκυρο πιστοποιητικό εγγύησης»).

Κατά την περίοδο εγγύησης και με την εμφάνιση του έγκυρου πιστοποιητικού εγγύησης, θα έχετε δικαίωμα δωρεάν επισκευής οποιουδήποτε ελαττώματος. Σε περίπτωση που οι επισκευές αδυνατούν να αποκαταστήσουν τις κανονικές συνθήκες χρήσης του ρολογιού σας SWATCH ή αν αγοράσατε ρολόι SWATCH με κάσα που είναι αδύνατο να ανοιχτεί, η SWATCH Ltd. εγγυάται την αντικατάστασή του με ίδιο μοντέλο ρολογιού SWATCH. Η εγγύηση για το ρολόι αντικατάστασης λήγει είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία αγοράς του αντικατασταθέντος ρολογιού.

Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει:

  • τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας·
  • τη φυσιολογική φθορά και γήρανση (π.χ. γδαρμένο κρύσταλλο· αλλοίωση του χρώματος ή/και του υλικού μη μεταλλικών λουρακιών και αλυσίδων, όπως από δέρμα, πλαστικό, ύφασμα, βέλκρο· το ξεφλούδισμα της μεταλλικής επένδυσης)·
  • οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του ρολογιού εξαιτίας αντικανονικής χρήσης, έλλειψης φροντίδας, αμέλειας, ατυχημάτων (χτύπημα, τρύπημα, σπάσιμο, σπάσιμο κρυστάλλου κ.λπ.), κακής χρήσης του ρολογιού και μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που δίνει η SWATCH Ltd.·
  • έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους εξαιτίας π.χ. της χρήσης, της μη λειτουργίας, των ελαττωμάτων ή της ανακρίβειας του ρολογιού SWATCH·
  • την περίπτωση που το ρολόι SWATCH έχει υποστεί επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (π.χ. για αντικατάσταση της μπαταρίας, σέρβις ή επισκευές) ή που η αρχική του κατάσταση έχει αλλοιωθεί χωρίς τον έλεγχο της SWATCH Ltd.
  • Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση έναντι της SWATCH Ltd., π.χ. για αποζημίωση πέρα από την εγγύηση που περιγράφεται παραπάνω, αποκλείεται ρητά με εξαίρεση τα όποια υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του κατασκευαστή.

 
Η ανωτέρω εγγύηση του κατασκευαστή:

  • είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε εγγύηση που μπορεί να δοθεί από τον πωλητή, για την οποία φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη,
  • δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του πωλητή ή οποιαδήποτε άλλα υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του πωλητή.

 
Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της SWATCH Ltd. διασφαλίζει την άριστη συντήρηση του ρολογιού σας SWATCH. Αν το ρολόι σας χρειάζεται οποιαδήποτε φροντίδα, εμπιστευτείτε το σε έναν επίσημο μεταπωλητή της SWATCH ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της SWATCH που μπορείτε να βρείτε στην ενότητα για την Εξυπηρέτηση Πελατών αυτού του ιστότοπου. Mπορούν να εγγυηθούν την παροχή σέρβις σύμφωνα με τα πρότυπα της SWATCH Ltd.

 
* SWATCH Ltd.
 CH-2504 Biel, Ελβετία

Το SWATCH® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα


Flik Flak
Εγγύηση 

Η SWATCH Ltd. εγγυάται το ρολόι σας Flik Flak® για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αγοράς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης. Η διεθνής εγγύηση Flik Flak καλύπτει ελαττώματα υλικών ή κατασκευής που υπήρχαν κατά το χρόνο αγοράς του ρολογιού SWATCH («ελαττώματα»). Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το πιστοποιητικό εγγύησης φέρει ημερομηνία, έχει συμπληρωθεί πλήρως και σωστά, και είναι σφραγισμένο από επίσημο μεταπωλητή της Flik Flak** («έγκυρο πιστοποιητικό εγγύησης»).

Κατά την περίοδο εγγύησης και με την εμφάνιση του έγκυρου πιστοποιητικού εγγύησης, θα έχετε δικαίωμα δωρεάν επισκευής οποιουδήποτε ελαττώματος. Σε περίπτωση που οι επισκευές αδυνατούν να αποκαταστήσουν τις κανονικές συνθήκες χρήσης του ρολογιού σας Flik Flak, ή εάν αγοράσατε ρολόι Flik Flak με κάσα που είναι αδύνατο να ανοιχτεί, η SWATCH Ltd. εγγυάται την αντικατάστασή του με παρόμοιο μοντέλο ρολογιού Flik Flak. Η εγγύηση για το ρολόι αντικατάστασης λήγει είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία αγοράς του αντικατασταθέντος ρολογιού.

Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει:τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας,
τη φυσιολογική φθορά και γήρανση (π.χ. γδαρμένο κρύσταλλο, αλλοίωση του χρώματος ή/και του υλικού μη μεταλλικών λουριών και αλυσίδων, όπως από δέρμα, πλαστικό, ύφασμα, βέλκρο, ή το ξεφλούδισμα της μεταλλικής επένδυσης),
οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του ρολογιού εξαιτίας αντικανονικής/βίαιης χρήσης, έλλειψης φροντίδας, αμέλειας, ατυχημάτων (χτύπημα, τρύπημα, σπάσιμο, σπάσιμο κρυστάλλου κ.λπ.), κακής χρήσης του ρολογιού και μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που δίνει η SWATCH Ltd.,
έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους εξαιτίας, π.χ. της χρήσης, της μη λειτουργίας, των ελαττωμάτων ή της ανακρίβειας του ρολογιού Flik Flak,
την περίπτωση που το ρολόι Flik Flak έχει υποστεί επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (π.χ. για αντικατάσταση της μπαταρίας, σέρβις ή επισκευές), ή που η αρχική του κατάσταση έχει αλλοιωθεί χωρίς τον έλεγχο της SWATCH Ltd.
Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση έναντι της SWATCH Ltd., π.χ. για αποζημίωση πέρα από την εγγύηση που περιγράφεται παραπάνω, αποκλείεται ρητά με εξαίρεση τα όποια υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του κατασκευαστή.

Η ανωτέρω εγγύηση του κατασκευαστή:

είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε εγγύηση που μπορεί να δοθεί από τον πωλητή, για την οποία φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη.
δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του πωλητή ή οποιαδήποτε άλλα υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του πωλητή.
Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της SWATCH Ltd. διασφαλίζει την άριστη συντήρηση του ρολογιού σας Flik Flak. Εάν το ρολόι σας χρειάζεται οποιαδήποτε φροντίδα, εμπιστευτείτε το σε έναν επίσημο μεταπωλητή της Flik Flak ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Flik Flak, όπως παρατίθενται στο συνημμένο κατάλογο: μπορούν να εγγυηθούν την παροχή σέρβις σύμφωνα με τα πρότυπα της SWATCH Ltd.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
SWATCH Ltd.
CH-2504 Biel/Switzerland
** Ειδικός αντιπρόσωπος της Flik Flak στις χώρες της ΕΕ
Το Flik Flak® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα
Ρολόι με ερμητικά σφραγισμένη κάσα και μη επισκευάσιμο.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border