FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
 

1. Allmänt 
1.1 Dessa Försäljningsvillkor är tillämpliga för vårt tillhandahållande av de produkter som finns på denna webbplats: https://www.swatch.com/sv-se. Var vänlig läs dessa Försäljningsvillkor noga innan du beställer några produkter från denna webbplats. Genom att beställa någon av våra produkter accepterar du att bli bunden av dessa villkor såsom de anges nedan.
1.2 Du bör skriva ut en kopia av dessa Försäljningsvillkor för framtida referens. 
1.3 Var vänlig klicka på knappen märkt ”Jag accepterar” vid slutet av orderbehandlingen om du accepterar dessa Försäljningsvillkor. Om du vägrar att acceptera dessa Försäljningsvillkor kommer du inte ha möjlighet att beställa några produkter från denna webbplats. 
1.4 Denna webbplats drivs av The Swatch Group (Nordic) AB, SGEC, P.O. Box 12033, SE 102 21 Stockholm, telefonnummer: +46 (0)8 681 18 00, e-post: connect@swatch.se (”Swatch”). Vårt organisationsnummer är 556050-9944. Vårt VAT-nummer är SE556050994401. The Swatch Group (Nordic) AB är ett dotterbolag till The Swatch Group Ltd., Biel, Schweiz.
 
2. Din status 
2.1 Genom att lämna en order genom vår webbplats, intygar du att: 
2.1.1 Du har rättshandlingsförmåga att ingå bindande avtal; 
2.1.2 Du är minst 18 år gammal. 
 
3. Inköp av varor, orderbehandling
3.1 Din order av en produkt skall anses utgöra ett erbjudande att köpa produkter enligt dessa Försäljningsvillkor. 
3.2 Efter att du lagt en order, kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi mottagit din order. Vänligen notera att detta inte betyder att din order har accepterats. 
3.3 Vi kan inte hållas ansvariga för fel vad gäller foton eller rättskrivning på denna webbplats, inklusive i presentkortsmeddelandet som fylls i av dig under beställningsprocessen. Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla gåvokortsmeddelanden som vi, efter eget gottfinnande, bedömer vara obscena, kränkande eller på annat vis stötande. 
3.4 Produktbeskrivningar är korrekta vid publiceringsdatumet, men kan variera beroende på tillgänglighet eller förändring utan föregående meddelande. 
3.5 Inköpsorder skall godkännas av Swatch och är beroende av de beställda produkternas tillgänglighet. Swatch kan inte hållas ansvarigt för uppenbara skriv- eller fotografifel. 
3.6 Om de beställda produkterna inte finns tillgängliga kommer vi att meddela dig per e-post. Du kommer ha en valmöjlighet mellan att vänta tills produkten åter finns i lager och att återkalla ordern. 
3.7 Vi kommer att bekräfta godkännandet till dig genom att sända dig en orderbekräftelse per e-post. Detta kommer att utgöra ett bindande avtal mellan dig och oss. 
3.8 Detta avtal gäller bara de varor som vi har bekräftat i orderbekräftelsen.
  
4. Pris och betalning 
4.1 Priset för varje produkt kommer att vara det som från tid till annan anges på denna webbplats, förutom i fall av uppenbara fel. Priser som debiteras dig är angivna inklusive tillämplig mervärdesskatt. Fraktkostnader kommer, i det fall det är aktuellt, att tydligt anges och läggas till den totala summa som skall betalas. 
4.2 Priser kan vid varje tidpunkt förändras, men förändringar kommer inte att påverka order för vilka vi redan sänt dig en orderbekräftelse per e-post. 
4.3 Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter och det finns alltid en risk, trots våra bästa ansträngningar, för att några av de produkter som finns på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta. Priserna verifieras vanligen som en del av vår orderbekräftelse, så att när det korrekta priset på en produkt är lägre än vårt angivna pris, kan vi debitera det lägre priset när vi avsänder produkten till dig. 
4.4 Vi är under inga omständigheter skyldiga att tillhandahålla dig en produkt till det inkorrekta (lägre) priset, inte ens efter att vi sänt dig en orderbekräftelse, om felet i prissättning är uppenbart och omisskännligt och du rimligen borde ha insett att det rörde sig om en felaktig prissättning. 
4.5 Betalning kan göras med kreditkort enligt vad som anges i orderhanteringen eller via PayPal eller Klarna. Vi kommer att ange priset du ska betala på orderbekräftelsen. Vi kommer inte att debitera ditt kreditkort förrän vi skickar din beställning.
4.6 Alla kreditkortsinnehavare utsätts för giltighetskontroller och auktorisation av kortutställaren. Vi kan komma att delge personlig information om kreditkortsinnehavaren till tredje parter i den mån det är nödvändigt för att vi skall kunna göra sådana kontroller. Om kreditkortsutställaren vägrar att auktorisera betalning till oss, kan vi inte hållas ansvariga för försening eller utebliven leverans. 
4.7 Betalning måste ske innan produkterna tillhandahålls. Vi kommer att dra full betalning från ditt kreditkort eller PayPal-konto precis innan vi avsänder produkterna. Vi kan innehålla leverans av produkterna till dess att fullständig betalning har mottagits. Vi kan häva avtalet mellan dig och oss genom skriftligt meddelande om du, utan giltigt skäl, inte i tid erlägger full betalning till oss och den uteblivna betalningen utgör ett väsentligt kontraktsbrott.
  
5. Leverans 
5.1 Vi kommer att bekräfta datum för avsändande (inklusive spårningsnummer) genom att utfärda ett leveransmeddelande. Leverans kommer att ske inom 30 dagar från orderdatum, om inte annat särskilt skriftligen överenskommits vid tidpunkten när ordern lades. 
5.2 Platsen för leverans väljs av köparen och anges i orderbekräftelsen. Vi levererar enbart inom Sverige. Av praktiska skäl kan vi komma att leverera flera produkter ur samma order i omgångar, vilket vi i sådant fall kommer att meddela dig i leveransmeddelandet. 
5.3 Om vi inte kan leverera inom det uppskattade leveransdatumet som anges i orderbekräftelsen och det justerade leveransdatumet överstiger 30 dagar från det ursprungliga orderdatumet, kommer vi att kontakta dig för att meddela dig om ett nytt förslag till leveransdatum. Om du vägrar att acceptera det justerade leveransdatumet och vi är oförmögna att leverera produkten/produkterna 30 dagar från det ursprungliga datumet för din order eller före det särskilt överenskomna leveransdatumet, när sådant överenskommits, har du rätt att avbeställa ordern utan kostnad och erhålla full återbetalning. I de fall produkterna levereras i omgångar kommer, såvida inte annat skriftligen överenskommits vid den tidpunkt när ordern lades, dessa omgångar att levereras inom 30 dagar från det att ordern lades.
 
6. Riskens övergång 
6.1 Risken för produkterna övergår till dig när varan avlämnas. Risk i denna bestämmelses mening avser det ansvar för skador som orsakats av användning, hantering, eller förvaring av produkterna.
 
7. Ångerrätt 
7.1 Om du ingår avtal i egenskap av konsument har du rätt att frånträda avtalet mellan dig och oss av vilket skäl som helst, genom att meddela oss, dock inte senare än slutet av den trettionde kalenderdagen efter den dag produkterna mottogs, utan att ådra dig några skyldigheter eller förpliktelser gentemot Swatch (”ångerrätt”). Meddelandet ska skickas till oss via e-post till connect@swatch.se.  
7.2 Om du utövar din ångerrätt, måste du returnera produkterna (inklusive alla tillbehör som var inkluderade i priset för produkterna) med inköpsbevis, i ursprungsskick, oskadade. Om inte alla tillbehör som var inkluderade med produkterna returneras, är vi berättigade att debitera dig för kostnaderna för de artiklar som saknas. Du måste vårda produkterna med tillräcklig omsorg till dess att de returneras. För retur vänligen kontakta oss via e-post till connect@swatch.se
7.3 Vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala det pris du betalat senast inom 30 dagar från och med dagen vi mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. 
7.4 Vid utövande av ångerrätt måste du returnera produkterna till oss utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att du meddelat att du utövar din ångerrätt, på den adress som anges i punkten 9.7. Vi är inte skyldiga att genomföra återbetalningen förrän vi har återfått produkterna eller du har kunnat styrka att produkterna avsänts. 
Jag förstår och accepterar att rätten att returnera varan och få den ersatt (förutom vid garantiärenden) inte gäller personligt anpassade klockor och att personliga anpassningar kan bli avvisade utan att något skäl anges.
7.5 Detaljer om din lagliga rätt att utöva ångerrätt, och en förklaring till hur man utövar denna, tillhandahålls i orderbekräftelsen. 
7.6 Ingenting i avtalet mellan dig och oss eller i dessa Försäljningsvillkor påverkar din lagliga rätt som konsument.
 
8. Vår återbetalningspolicy 
8.1 När du returnerar en produkt till oss (till exempel på grund av att du har meddelat oss i enlighet med punkten 12 att du inte går med på en förändring i dessa Försäljningsvillkor, eller i någon av våra policys, eller för att du påstår att produkten är felaktig), kommer vi att undersöka den returnerade produkten och kommer att meddela dig om din återbetalning per e-post inom skälig tid. Vi återbetalar vanligen alla pengar vi mottagit från dig med samma metod som du ursprungligen använde när du betalade inköpet. Vi behandlar vanligen din återbetalning så snart som möjligt och, i vart fall, inom 30 dagar från den dag då vi per e-post bekräftade till dig att du var berättigad till ersättning för leveransen av den felaktiga produkten.
8.2 Produkter som du har returnerat på grund av ett fel kommer att återbetalas till fullo vänligen kontakta oss för mer information connect@swatch.se.  

9. Garanti, reparationer, ersättning 
9.1 Du måste meddela oss om varje saknad produkt, skador eller fel på produkterna, snarast efter leverans. Om du ingår avtal i egenskap av konsument måste du meddela oss om varje saknad produkt, skador eller fel på produkterna, inom skälig tid efter att du upptäckt felet. 
9.2 Vi garanterar att varje produkt som inköpts från oss via vår webbplats är av tillfredställande kvalitet. 
9.3 I händelse av skada eller fel på produkter kommer Swatch, efter eget tycke, att snarast reparera produkten eller sända en ersättningsprodukt efter det att den skadade eller felaktiga produkten har returnerats. 
9.4 Garanti för ur. Alla ur som erbjuds till försäljning på denna webbplats åtnjuter Swatch Ltd Internationell Garanti från material- eller fabrikationsfel i 24 månader. Fullständiga garantivillkor finns i det Internationella Garantidokument som tillhandahålls med varje ur.  
9.5 Garantikrav kan framställas antingen till en auktoriserad Swatch-återförsäljare eller genom att returnera produkten till Swatch. Garantikrav måste åtföljas av ett inköpsbevis som verifierar inköpsdatumet. Följande accepteras som inköpsbevis: 
9.5.1 ett stämplat och daterat Internationell Garanti certifikat (vad gäller ur), 
9.5.2 försäljningskvittot i original, 
9.5.3 ett bank- eller kreditkortsutdrag. 
9.6 Om ett inköpsbevis inte finns tillgängligt kan en produkt fortfarande behandlas som att garantin gäller, utifrån den tid produkten funnits tillgänglig. 
9.7 Alla returer av produkter enligt avtalet mellan dig och oss skall sändas med kvittens, med rekommenderat brev eller bud, till följande adress:
Bud: The Swatch Group (Nordic) AB, SGEC, Sankt Eriksgatan 47, 112 34 Stockholm
Brev: The Swatch Group (Nordic) AB SGEC, P.O. Box 12033, SE 102 21 Stockholm
 
10. Ansvar 
10.1 Om du ingår avtal i egenskap av konsument, är punkterna 10.2 och 10.4 inte tillämpliga för dig och dina rättigheter enligt konsumentköplagen (SFS 1990:932) påverkas inte. Utan hinder av detta, skall vi under inga omständigheter vara ansvariga för förlust som orsakats i din affärsverksamhet. 
10.2 Vårt ansvar i samband med varje produkt som inköpts genom vår webbplats är begränsat till inköpspriset för den produkten. 
10.3 Detta inkluderar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar: 
10.3.1 för dödsfall eller person skada som orsakats av vår försumlighet; 
10.3.2 för bedrägeri eller bedrägligt lämnande av oriktiga uppgifter; 
10.3.3 för varje angelägenhet i vilken det vore olagligt för oss att begränsa, eller försöka begränsa, ansvar. 
10.4 Vi skall vara fria från ansvar för varje förlust av inkomst eller intäkt, affärsförlust, förlust av vinst eller avtal, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, spill av lednings- eller kontorstid eller för varje indirekt skada eller följdskada eller skada av varje slag hur den än uppstår och oavsett om den orsakats av otillåten handling (inklusive försumlighet), kontraktsbrott eller på annat sätt, även om det varit förutsebart.
  
11. Övriga bestämmelser 
11.1 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter. Avtalet mellan dig och oss är bindande för dig och oss och våra respektive efterträdare och övertagare. Du får inte överföra, överlåta, sälja, eller på annat sätt avyttra ett avtal innan leverans och produkterna har betalats till fullo. Vi får överlåta, lägga ut på underleverantör eller överföra alla våra skyldigheter och rättigheter enligt avtalet mellan dig och oss till en behörig tredje part, i synnerhet till andra företag inom koncernen Swatch Group Ltd., till fullo eller delvis och under förutsättning att överlåtelsen, utläggandet på underleverantör eller överföringen inte menligt påverkar tillhandahållandet av produkterna och dina rättigheter eller möjligheter till avhjälpande enligt detta avtal. 
11.2 Avskiljande. Om något av dessa villkor eller någon bestämmelse i avtalet vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa, skall den bestämmelsen avskiljas från de övriga villkoren och bestämmelserna, vilka kommer att vara fortsatt giltiga i den utsträckning som är tillåten enligt lag och dessa Försäljningsvillkor. 
11.3 Skriftlig kommunikation. Tillämplig lagstiftning kräver att viss information och kommunikation som vi sänder till dig skall vara skriftlig. När du använder vår webbplats accepterar du att kommunikation med oss främst kommer att vara elektronisk. Vi kommer att kontakta dig per e-post eller tillhandahålla dig information genom att offentliggöra meddelanden på vår webbplats. För avtalsenliga syften, samtycker du till dessa elektroniska meddelandeformer och du bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller varje krav enligt lag på att sådan kommunikation skall ske skriftligen. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagenliga rättigheter. 
11.4 Meddelanden. Alla meddelanden från dig till oss måste ställas till The Swatch Group (Nordic) AB, P.O Box 12033, SE-102 21 Stockholm eller connect@swatch.se. Vi får lämna meddelande till dig antingen till den e-postadress eller postadress du angav när du lade en order, eller på alla de sätt som anges i punkten 11.3. Meddelande kommer att anses vara mottaget och korrekt delgivet 24 timmar efter att ett e-postmeddelande avsänts, eller tre dagar efter det datum då brev postades. För att bevisa delgivandet av ett meddelande är det tillräckligt att visa, vad gäller ett brev, att brevet var korrekt adresserat, stämplat och postat och, vad gäller ett e-postmeddelande, att e-postmeddelandet har sänts till adressatens angivna e-postadress. 
11.5 Händelser utanför vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för någon underlåtenhet att fullgöra, eller försenat fullgörande av, någon av våra skyldigheter enligt ett avtal mellan dig och oss, som orsakats av händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive varje handling, händelse, uteblivande, utelämnande eller olycksfall utanför vår rimliga kontroll och inkluderar i synnerhet (utan begränsning) följande: 
11.5.1 Strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt. 
11.5.2 Civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (vare sig förklarat eller ej) eller hot om eller förberedelse inför krig. 
11.5.3 Eldsvåda, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, epidemi eller annan naturkatastrof. 
11.5.4 Omöjlighet att utnyttja järnvägar, sjöfart, luftfartyg, motortransportmedel eller andra allmänna eller privata transportmedel. 
11.5.5 Omöjlighet att utnyttja allmänna eller privata telekommunikationsnätverk. 
11.5.6 Handlingar, förordningar, lagstiftning, regleringar eller restriktioner utfärdade av någon regering.
11.6 Vårt fullgörande enligt varje avtal mellan dig och oss skall anses vara uppskjutet under den tidsperiod händelsen utanför vår rimliga kontroll varar, och tiden för vårt fullgörande kommer att förlängas under den tidsperioden. Vi kommer med skäliga ansträngningar att sträva efter att få händelsen att upphöra eller att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt avtalet mellan dig och oss kan fullgöras trots händelsen. 
11.7 Avståendeförklaring. Om vi någon gång under avtalstiden för ett avtal mellan dig och oss, inte insisterar på strikt fullgörande av någon av dina skyldigheter enligt ett avtal mellan dig och oss eller något av dessa Försäljningsvillkor, eller om vi inte utövar någon av de rättigheter eller möjligheter till avhjälpande som vi är berättigade till enligt avtalet mellan dig och oss, innebär detta inte ett avstående från sådana rättigheter eller möjligheter till avhjälpande och befriar inte dig från iakttagande av sådana skyldigheter. Ett avstående av oss att påpeka försummelse innebär inte ett avstående i förhållande till en senare försummelse. Inget avstående av oss från något av dessa Försäljningsvillkor skall vara gällande såvida det inte uttryckligen anges vara ett avstående och kommuniceras med dig skriftligen i enlighet med punkten 11.4 ovan.
11.8 Fullständigt avtal. Dessa Försäljningsvillkor och varje annat dokument som uttryckligen hänvisas till i detta utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss beträffande vad som avtalats mellan dig och oss samt ersätter varje tidigare avtal, överenskommelse eller arrangemang mellan oss, såväl muntligt som skriftligt, gällande vad som reglerats häri. Vi båda bekräftar att, vid avtals ingående, ingen av oss har förlitat sig på fullmakt, åtagande eller löfte från den andre eller som framgår av något som sagts eller skrivits i förhandlingar mellan oss innan sådant avtal förutom vad som uttryckligen anges i dessa Försäljningsvillkor. Ingen av oss skall ha rätt till någon gottgörelse avseende osanna uttalanden som gjorts av den andre, vare sig muntligen eller skriftligen, innan datumet för varje avtals ingående (såvida inte sådant osant uttalande gjorts bedrägligt). Den andra partens enda möjlighet till gottgörelse skall vara för kontraktsbrott i enlighet med dessa Försäljningsvillkor.
  
12. Vår rätt att ändra dessa Försäljningsvillkor 
12.1 Vi har rätt att revidera och ändra dessa Försäljningsvillkor från tid till annan. 
12.2 De policys och Försäljningsvillkor som gäller vid den tidpunkt då du beställer produkter från oss kommer att gälla för dig, såvida inte någon förändring i dessa policys eller dessa Försäljningsvillkor krävs enligt lag eller myndighet (i detta fall kommer de dock att gälla order som tidigare lagts av dig), eller om vi meddelar dig om ändringen i dessa policys eller dessa Försäljningsvillkor innan vi sänder dig orderbekräftelsen (i detta fall har vi rätt att anta att du har accepterat ändringen i Försäljningsvillkoren, såvida du inte meddelar oss om motsatsen inom 30 kalenderdagar från ditt mottagande av produkterna).
  
13. Lagval och jurisdiktion 
13.1 Avtal om inköp av produkter genom denna webbplats skall följa och tolkas i enlighet med svensk lag. Svenska domstolar är behöriga att avgöra varje tvist som följer av avtal mellan dig och oss och dessa Försäljningsvillkor. Du har i vissa fall även möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se. 
 
Om du tycker att en vara du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Du kan även vända dig till EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet, http://ec.europa.eu/odr.

 

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border