GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1.

Inleiding

1.1

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig te lezen voordat u gebruikmaakt van de Online Store van The Swatch Group (Belgium) NV (de “Online Store”) op de website https://www.swatch.com/nl-be/ (de “Website”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Online Store. De toegang tot en het gebruik van de Online Store duiden erop dat u (de “gebruiker”) akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, kan u deze Website niet gebruiken. Indien u een product wenst te bestellen van de Online Store, verzoeken wij u om kennis te nemen van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

1.2

De Online Store is beheerd door en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitgegeven door The Swatch Group   (Belgium) NV, met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel, België ("Swatch", "wij", "onze").

1.3

Swatch behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door hen te   actualiseren. U bent gebonden door dergelijke herzieningen en dient deze pagina daarom te hernieuwen bij een volgend bezoek en de geactualiseerde gebruiksvoorwaarden door te nemen waardoor u op dat moment bent gebonden.

 

 

2.

Licentie

2.1

Swatch, andere  ondernemingen van de Swatch groep en/of derde ondernemingen zijn houder van   intellectuele en industriële eigendomsrechten op al het materiaal van deze Website (bijvoorbeeld, auteursrechten, merken, octrooien, geregistreerde design-  of modelrechten op de presentatie en rechten op tekeningen en modellen, enz.) en van het geheel aan informatie, software, documentatie, data, structuren en  databanken, diensten, logo’s, merken, tekeningen, teksten, videobestanden,   audiobestanden, afbeeldingen en andere inhoud (hierna genoemd, de “Inhoud”) die gepubliceerd zijn op of gebruikt worden in het kader van de Website. Het gebrek aan een vermelding van de eigendomsrechten betekent evenwel in geen geval dat de elementen van de Website niet gedekt zijn door enig recht van   Swatch, andere ondernemingen van de Swatch groep of derde ondernemingen.

2.2

U mag de Inhoud van de Website uitsluitend voor privé- en niet-commerciële doeleinden downloaden, weergeven en/of afdrukken en uitsluitend op voorwaarde dat, in de mate dat en voor zover:

2.2.1

de documenten of gerelateerde afbeeldingen op de Website niet gewijzigd, afgescheiden van elkaar noch vertaald worden;

2.2.2

de afbeeldingen op de Website niet los van de bijbehorende tekst gebruikt worden;

2.2.3

alle meldingen van eender welke aard inzake auteursrechten en andere eigendomsrechten, die gelinkt zijn aan de door de gebruiker gedownloade informatie, worden behouden en gereproduceerd door de gebruiker;

2.2.4

de broncode of de structur van de weergave en/of van de inhoud en/of de inhoud zelf mag niet worden onthuld, gedecompileerd en gebruikt voor andere doeleinden dan deze die strikt noodzakelijk zijn voor de werking en het gebruik van de Website; en/of

2.2.5

de Inhoud mag niet gebruikt worden voor de vervaardiging van afgeleide producten.

 

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website is strikt verboden.

2.3

U mag de Inhoud van deze Website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swatch   verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken of gebruiken voor openbare doeleinden. De gebruiker is enkel en alleen verantwoordelijk voor elk gebruik of elke manipulatie van de informatie of materialen die op de Website staan. Swatch garandeert niet dat het gebruik van de informatie of de Inhoud van deze Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden die niet controleerd zijn door of gelieerd zijn aan Swatch.

2.4

Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan uw toegang tot de Website worden ingetrokken en zal u desgevallend gehouden zijn om onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte informatie van de Website te vernietigen. Swatch behoudt zich het recht voor om haar rechten met betrekking tot de inhoud van de Website, daarin inbegrepen elk intellectueel eigendomsrecht, ten volle uit te oefenen, inclusief het ondernemen van gerechtelijke stappen indien Swatch dit noodzakelijk acht.

2.5

Bovenvermeld artikel 2.2 laat niet toe dat heel of een deel van deze Website wordt gereproduceerd of   opgeslagen op enige andere website of wordt opgenomen in enige publieke of private databank zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Swatch.

3.

Disclaimer

3.1

Hoewel Swatch zich inspant om ervoor te zorgen dat de informatie van de Online Store op de Website nauwkeurig en actueel is, kan Swatch als dusdanig de vertrouwbaarheid ervan niet garanderen noch enige enkele verantwoordelijk oplopen met betrekking tot de Inhoud van de Online Store, die “zoals hij is“ wordt   weergeven. In het bijzonder kan Swatch niet de vertrouwbaarheid garanderen noch enige aansprakelijkheid oplopen wegens een schending van de rechten van derden die niet gecontroleerd worden door of gelieerd zijn met Swatch, veroorzaakt door uw gebruik van de Inhoud van de Website.

3.2

Swatch is niet aansprakelijk jegens u voor schade die door uw eigen toedoen, nalatigheid of fout, in geval van overmacht of door elke derde die niet verbonden is aan Swatch voor de uitvoering van het contract, is veroorzaakt. Bovendien, voor zover de Online Store gebruikers toelaat om inhoud aan te brengen of opmerkingen te posten, is Swatch niet verantwoordelijk voor deze inhoud en behoudt ze zich het recht voor om deze op ieder ogenblik te schrappen en dit zonder voorgaande kennisgeving.

3.3

In ieder geval kan Swatch, behalve bij dwaling, zware fout en contractuele aansprakelijkheid op basis van de verkoops- en leveringsvoorwaarden van Swatch, niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies of enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of van een andere aard, die door de Inhoud of het gebruik of de werking van de Online Store is veroorzaakt.

3.4

Swatch legt de grootste zorg aan de dag voor de presentatie van de producten en hun beschrijving op de Online Store. De foto’s van de producten getoond op de Website zijn evenwel uitsluitend louter illustratief. Gelieve de omschrijving van ieder product op de Online Store door te nemen om er de juiste eigenschappen van te kennen.

3.5

Het raadplegen alsook het plaatsen van een bestelling op de Website houdt in dat u de eigenschappen en de grenzen van het Internet kent en aanvaardt, met name wat betreft de technische prestaties, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, risico’s op onderbrekingen, en, meer algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met, en doorgifte op, Internet, het gebrek   aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

3.6

Swatch kan niet aansprakelijk gehouden worden voor iedere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks volgt uit eender welke onderbreking of storing, om welke reden dan ook, of nog elke rechtstreekse of   onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn, op welke manier dan ook, van een verbinding met de Website. Het komt aan iedere internetgebruiker toe om alle gepaste maatregelen te treffen om zijn/haar eigen gegevens en/of  opgeslagen software op zijn/haar apparatuur te beschermen tegen elke inbreuk.   De verbinding van iedere persoon met de Website gebeurt op zijn/haar gehele  verantwoordelijkheid.

3.7.

De materialen op deze Online Store, inclusief de informatie, kunnen technische onnauwkeurigheden of   typografische fouten bevatten. Swatch behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de materialen (inclusief informatie) en de producten en programma’s die in dergelijke informatie worden beschreven.

4.

Materialen en gedragingen van gebruikers

4.1

Behoudens hetgeen voorzien is in de Voorwaarden betreffende de bescherming van gegevens worden alle correspondentie en alle materialen die u via e-mail of enig ander middel naar deze Online Store verzendt,   behandeld als niet-vertrouwelijk en deze worden automatisch eigendom van Swatch. Deze materialen kunnen voor eender welke doeleinde gebruikt worden door de leden van de Swatch groep, met inbegrip van de reproductie, publicatie, overdracht of openbaarmaking. Door materialen of enige andere   informatie naar Swatch te sturen, geeft u Swatch de toestemming om deze informatie, deze ideëen, deze inhoud of andere te gebruiken voor reclamedoeleinden of voor product- of dienstontwikkeling en garandeert u over de vereiste rechten en/of licenties te beschikken om dit gebruik toe te staan.  

4.2

Het is verboden om materiaal op deze Website te plaatsen of naar Swatch te verzenden:

4.2.1

wanneer het de toepasselijke regelgeving schendt;

4.2.2

waarvoor niet alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen;

4.2.3

dat bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend, pornografisch, of vulgair   is, zelfs elk materiaal dat een gedrag kan uitmaken of aanmoedigen dat mogelijks strafbaar kan zijn;

4.2.4

dat kan leiden tot burgerrechterlijke aansprakelijkheid; en/of

4.2.5

dat een technisch schadelijk effect kan hebben op de Website of voor de systemen van Swatch of haar dienstverleners.

4.3

Het is niet toegestaan misbruik te maken van deze Website, te plagieren of deze te gebruiken voor   andere doeleinden dan deze waarvoor Swatch de Website heeft ontworpen.

4.4

Swatch zal haar volledige medewerking verlenen aan elk verzoek, instructie of onderzoek van of door   publieke instanties.  Swatch zal gevolg geven aan elke vraag om een gebruiker te identificeren en localiseren die verantwoordelijk is voor een schending van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat dit verzoek overeenstemt met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 

5.

Links naar en van andere websites

5.1

Er kunnen hyperlinks bestaan die van de Website naar Internetpagina’s gaan die aan  derden behoren. Swatch heeft geen controle over deze andere webpagina’s en u  erkent dat Swatch niet aansprakelijk is voor de juistheid, de wettigheid, noch voor enige inhoud van deze webpagina’s of voor de naleving van intellectuele of industriële eigendomsrechten door deze webpagina’s. Swatch  kan redelijkerwijs geen voortdurend overzicht uitvoeren op de inhoud van de Internet websites die gelinkt zijn aan de Website door hyperlinks, zonder concrete aanwijzing dat een recht geschonden wordt. Swatch zal onmiddellijke dergelijke links verwijderen als zij enige schending van een recht ontdekt of dit verneemt. Swatch kan u niet garanderen dat u tevreden zal zijn over de producten of diensten die u zal krijgen op een van deze webpagina’s van derden. U wordt verzocht om elk onderzoek te verrichten dat u noodzakelijk of gepast acht, vooraleer u eender welke transactie doet op een van deze webpagina’s van derden.

5.3

De creatie van hyperlinks naar de Website van Swatch is enkel toegelaten voor privé- en   niet-commerciële doeleinden en uitsluitend op voorwaarde dat:

- geen diepe links (“deep link”) of hotlinks worden gecreëerd;

- het logo of de merken van Swatch niet worden verwijderd of aangepast;

- niet gesuggereerd wordt dat Swatch toegestemd zou hebben met of een dienst of een product van een derde ondersteunt;

- uw relatie met Swatch niet verkeerd wordt voorgesteld of geen onjuiste informatie wordt   verspreid over Swatch of geen informatie die de reputatie en de merken van Swatch zouden kunnen schaden;

- geen andere merken van Swatch op uw website te gebruiken zonder schriftelijke en   voorafgaande toestemming van Swatch; en

- geen link te creëren naar de Website vanaf een website die niet van u is.

5.4

In ieder geval moet elke link naar de Website worden weggehaald op eenvoudig verzoek van Swatch.

5.5

Het is u strikt en formeel verboden om deze Website te omkaderen met websites of gedeeltes   van elementen van websites van derden die geen deel uitmaken van de Swatch groep.

5.6

U bent aansprakelijk voor elke schade, materieel of niet, die u aan Swatch, haar dienstverleners en verbonden vennootschappen veroorzaakt in geval van een schending van de bepalingen van dit artikel.

   

6.

Toegang tot de service

6.1

Hoewel Swatch zich zal   inspannen om te garanderen dat de Online Store 24 uur per dag beschikbaar is, zal zij niet aansprakelijk zijn als de Website op enig moment of gedurende enige   periode niet beschikbaar is.

6.2

De toegang tot de Online Store, tot een functie of een deel van de Online Store kunnen tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemfouten, onderhoud of herstel of om redenen die buiten de macht van Swatch liggen.

7.

Diversen

7.1 

Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig of ontegenstelbaar beschouwd wordt door een gerechtelijke beslissing, blijven de andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht en van toepassing.

7.2

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals elke geschil betreffende het gebruik van de Online Store, worden beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechter zal de naar intern recht   territoriaal bevoegde rechtbank van het land van uw woonplaats zijn.

 

 

8.

Contact

8.1

Om contact op nemen met Swatch, stuur een brief naar The Swatch Group (Belgium) NV, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel, of een e-mail naar connect@swatch.be.

8.2

U kunt ons ook telefonisch bereiken voor iedere vraag over de Online Store (van maandag tot   vrijdag, van 9u tot 17u) op het volgende nummer: +32 (0)2 558 38 74.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Niet goed, geld terug" Icon Niet goed, geld terug
Image link border