Anvendelsesbetingelser


1. Introduktion


1.1 Læs venligst disse anvendelsesbetingelser (”Anvendelsesbetingelser”) grundigt igennem, inden du anvender denne hjemmeside (”Hjemmeside). Ved at gå ind på og anvende Hjemmesiden accepterer og indvilliger du i at overholde Anvendelsesbetingelserne. Hvis du ikke er indforstået med dette, kan du ikke anvende Hjemmesiden.
1.2 Hjemmesiden drives af  Swatch Group (Nordic) AB, P.O. box 12033, SE-102 21 Stockholm, Sverige, firmanummer 556050-9944, (“Swatch”, “vi", “os”, “vores”), som også har udarbejdet Anvendelsesbetingelserne. 
1.3 Swatch kan når som helst revidere disse Anvendelsesbetingelser. Du er bundet af en sådan opdatering og bør derfor med jævne mellemrum besøge denne side for at se de gældende betingelser. Væsentlige ændringer i disse Anvendelsesbetingelser, som måtte påvirke dine rettigheder i negativ retning, vil dog generelt blive annonceret mindst 14 dage, før de træder i kraft (undtagen i force majeure situationer). 


2. Hjemmesidens formål og indhold 


2.1 Al information og indhold på Hjemmesiden har udelukkende til formål at præsentere generelle oplysninger og annoncer vedrørende Swatch- produkter og -tjenester.
2.2 Hjemmesiden kan indeholde information om vores globale produkter og tjenester, hvoraf ikke alle er tilgængelige overalt. En reference til et Swatch-produkt eller –service betyder ikke, at produktet eller tjenesten er eller vil blive tilgængelig i dit område. 


3. Brugerindhold 


3.1 Vær opmærksom på, at når du lægger oplysninger op på Hjemmesiden (f.eks. i et forum eller en gæstebog), kan denne information blive tilgængelig for andre brugere. Du skal derfor omhyggeligt udvælge de oplysninger, du lægger op, og som du giver til andre brugere. 
3.2 Swatch har ikke ejendomsret over de tekster, filer, billeder, fotos, videoer, lydfiler, forfattertekster eller andet materiale, som du lægger op (”Brugerindhold”) på Hjemmesiden. Selv om du har lagt Brugerindhold op, ejer du stadig alle rettigheder dertil, og har fortsat ret til at anvende det, som du har lyst til. Ved at lægge dit Brugerindhold op på eller via Hjemmesiden giver du os derved en ikke-eksklusiv, sub-licenserbar, overdragelig, gratis og global licens til at anvende, ændre, offentligt udgive, videregive, gengive og distribuere dit Brugerindhold på og via Hjemmesiden eller i Swatch-afsnittet på en tredjeparts platform (Facebook, Twitter etc.), indtil du fjerner dit Brugerindhold fra Hjemmesiden. For at undgå tvivl, er ovenstående ikke en undtagelsesbestemmelse i forhold til dine lovmæssige rettigheder i henhold til gældende lov om databeskyttelse. Se afsnit 9 med for yderligere oplysninger om fortrolighed og beskyttelse af personlige oplysninger.
3.3 Du gør gældende og garanterer, at (i) du ejer det Brugerindhold, som du har lagt op på Hjemmesiden eller på anden måde har ret til at give den ovennævnte tilladelse, og (ii) at det pågældende  Brugerindhold, ikke krænker retten til privatlivets fred, publicitetsrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, kontraktrettigheder eller andre rettigheder, som tilhører andre  personer eller virksomheder.  
3.4 Du er alene ansvarlig for det Brugerindhold, som du lægger op på Hjemmesiden. Du må ikke lægge Brugerindhold op, overføre eller dele det på Hjemmesiden, hvis du ikke selv har lavet det, eller ikke har ret til at lægge det op. Brugerindhold tjekkes ikke nødvendigvis af Swatch, inden du lægger det op, og repræsenterer ikke nødvendigvis Swatch’s holdninger eller politikker. Swatch kan ikke garantere for, hverken udtrykkkeligt eller underforstået, Brugerindholdet eller nøjagtigheden og troværdigheden af dette eller andet indhold eller oplysninger, som du overfører til andre brugere. Det er forbudt af lægge indhold op eller overføre indhold, som er lovstridigt, truende, æreskrænkende, bagvaskende, uanstændigt, skandaløst, provokerende, pornografisk eller blasfemisk, eller materiale, som kunne udgøre eller opfordre til en adfærd, som vil være at betragte som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde krænkenogen lov.
3.5 Hjemmesiden kan tilbyde brugerne mulighed for at oprette en personlig konto ved at afgive visse oplysninger. Du vil således  blive bedt om at vælge en e-mailadresse og en adgangskode. Du er selv ansvarlig for at holde din adgangskode hemmelig. Du samtykker til på intet tidspunkt at anvende en anden brugers konto, e-mailadresse eller adgangskode eller afsløre din egen adgangskode til nogen tredjepart. Du indvilliger i at underrette os omgående, hvis du har mistanke om uberettiget anvendelse af din konto eller adgang til din adgangskode. Du er eneansvarlig for enhver og alle anvendelser af din konto.
3.6 Swatch forbeholder sig udtrykkeligt retten til at fjerne enhver information eller indhold, der er lagt op eller overført, og som er et brud på disse bestemmelser, inklusive ethvert tilbud på ure og andre produkter. Swatch vil fuldstændigt samarbejde med alle lovhåndhævende myndigheder eller domstole, som anmoder om eller beordrer Swatch til at afsløre identiteten på enhver, som lægger sådanne oplysninger eller indhold op.  


4. Intellektuelle rettigheder 


4.1 Hjemmesiden og alle oplysninger, tekster, billeder, fotos, lydfiler og videoklip, opbygning, grafik, logoer, symboler, navne, produkt- og firmabetegnelser samt al software, som er indeholdt på Hjemmesiden, og alle andre filer og deres udvælgelse og systemer (”Hjemmesideindholdet”) er underlagt juridisk beskyttelse, specielt copyright, varemærke- og designrettigheder, som tilhører Swatch, dets datterselskaber, dets brugere eller dets licensgivere med alle rettigheder forbeholdt. Intet Hjemmesideindhold må ændres, kopieres, distribueres, tilpasses, gengives, offentliggøres, downloades, fremvises, lægges op, overføres eller sælges i nogen som helst form eller på nogen måde, helt eller delvist, uden forudgående, skriftlig tilladelse - bortset fra at ovennævnte ikke er gældende for dit eget Brugerindhold, som du lovligt har lagt op på Hjemmesiden. Herudover må intet digitalt indhold overhovedet kopieres ind i andre programmer uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Swatch. 
4.2 Forudsat at du er kvalificeret til anvendelse af Hjemmesiden, tildeles du en begrænset tilladelse til adgang  og anvendelse af Hjemmesiden og Hjemmesideindholdet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af Hjemmesideindholdet, til hvilket du på behørig vis har fået adgang udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse, forudsat at du overholder alle meddelelser om ophavs- og ejendomsrettigheder. Tilladelsen er underlagt Anvendelses-betingelserne og inkluderer ikke anvendelse af nogen form for dataudvinding, robotter eller lignende dataindsamlings- eller udtrækningsmetoder. Med undtagelse af dit eget Brugerindhold må du ikke uploade eller gengive Hjemmesideindholdet på noget internet-, intranet eller extranet-websted eller indlemme det i nogen anden database eller samling; og enhver anden anvendelse af Hjemmesideindholdet er strengt forbudt. Anden anvendelse af Hjemmesiden eller Hjemmesideindholdet end den, der specifikt bemyndiges i det forudgående, er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra Swatch, og vil tilendebringe den tilladelse, som er givet her. Enhver uberettiget anvendelse kan også være lovstridig, herunder, og uden begrænsning, ophavs- og varemærkelovgivningen samt gældende kommunikationsbestemmelser og vedtægter. Med mindre det er udtrykkeligt angivet her, skal intet i Anvendelsesbetingelserne fortolkes som tilladelse til nogen intellektuelle rettigheder. 
4.3 "SWATCH" og andre varemærker, logoer, symboler, sidehoveder, knapikoner, programmer, servicenavne og andre mærker (samlet ”varemærker”), som er vist på Hjemmesiden, er underlagt varemærke- og andre rettigheder tilhørende Swatch eller dets datterselskaber. Vores varemærker må ikke anvendes, hverken som en del af varemærker og/eller som en del af domænenavne, i forbindelse med noget produkt eller nogen tjeneste på nogen måde, som måtte forårsage forvirring, og må ikke kopieres, efterlignes eller anvendes, helt eller delvist, uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Swatch. Din brug/misbrug af varemærker vist på Hjemmesiden eller af andet Hjemmesideindhold er strengt forbudt, bortset fra det, som Anvendelses-betingelserne giver tilladelse til.


5. Ansvarsfraskrivelse 


5.1 Swatch gør sig rimelig umage for at give nøjagtige og opdaterede oplysninger på Hjemmesiden, men virksomheden kan ikke garantere for eller repræsentere Hjemmesideindholdet, som bliver tilbudt ”som det forefindes”. Swatch kan specielt ikke stå inde for, at din anvendelse af Hjemmesideindholdet ikke vil krænke en tredjeparts rettigheder, som ikke er ejet af eller tilknyttet Swatch. 
5.2 Swatch påtager sig intet ansvar for og hæfter ikke for skader eller vira, som måtte inficere din computer eller anden ejendom, som følge af din adgang til, anvendelse af eller navigering på hjemmesiden, eller via download af materialer, data, tekster, billeder, videoer eller lydfiler fra Hjemmesiden. 
5.3 Swatch forbeholder sig ret til at afbryde eller standse en eller alle funktioner på Hjemmesiden. Swatch accepterer intet erstatningsansvar for afbrydelser eller ophør af nogen funktion på Hjemmesiden, uanset om det sker som resultatet af handlinger eller forsømmelser fra Swatch’s side eller dets datterselskaber eller nogen tredjepart.  
5.4 Hjemmesideindholdet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Swatch forbeholder sig ret til at foretage ændringer, korrektioner og/eller forbedringer af Hjemmesideindholdet når som helst og uden varsel.  


6. Links til og fra andre hjemmesider 


6.1 Da Swatch ikke har kontrol over og ikke kan stå inde for de hjemmesider, til hvilke Hjemmesiden er linket, og da Swatch ikke har undersøgt hver enkelt af de hjemmesider, til hvilke hjemmesiden er linket, anerkender du, at Swatch ikke er ansvarlig for indholdet på nogen ekstern hjemmeside eller nogen anden hjemmeside, som er linket til Hjemmesiden. Ansvaret for adgang til eksterne hjemmesider og linkede tredjepartshjemmesider påhviler udelukkende dig. 
6.2 Din kobling til Hjemmesiden, til eksterne hjemmesider eller andre hjemmesider er på eget ansvar. Ved at anvende sådanne links skal du være klar over, at den pågældende hjemmesides egne retslige bestemmelser og fortrolighedspolitik vil være gældende, og at disse kan være forskellige fra Swatch’s bestemmelser. Hvis du ønsker at linke til Hjemmesiden, må du kun gøre dette på den betingelse, at du linker til, men ikke replikerer hjemmesiden, og på nedennævnte betingelser.
6.2.1 Du ikke dybdelinker til denne Hjemmeside.
6.2.2 Du ikke fjerner, forvrænger eller på anden måde ændrer størrelsen eller udseendet på Swatch-logoet.
6.2.3 Du på ingen måde indikerer, at Swatch anbefaler andre produkter eller tjenester end dets egne.
6.2.4 Du ikke giver nogen forkert fremstilling af dit forhold til Swatch eller fremsætter andre forkerte oplysninger om Swatch.
6.2.5 Du på ingen anden måde anvender Swatch-varemærker, som bliver vist på Hjemmesiden, uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Swatch.
6.2.6 Du ikke linker fra en hjemmeside, som ikke er ejet af dig.
6.2.7 Din hjemmeside ikke omfatter indhold, som er usmageligt, stødende, kontroversielt, krænker intellektuelle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en anden person eller på anden måde er i konflikt med gældende love og regler.
6.3 Tilpasning af Hjemmesiden til hjemmesider eller hjemmesideelementer fra parter, som ikke er en del af Swatch, dets datterselskaber eller dets licensgivere, er ikke tilladt. In-line-linking eller enhver anden metode til at inkorporere dele af Hjemmesiden på hjemmesider tilhørende tredjeparter, som ikke er en del af Swatch, dets datterselskaber eller dets licensgivere, er ligeledes forbudt.  


7. Adgang til tjenesterne


7.1 Selv om Swatch bestræber sig på at sikre, at Hjemmesiden normalt er til rådighed 24 timer i døgnet, vil virksomheden ikke være erstatningspligtig hvis Hjemmesiden af den ene eller anden grund er utilgængelig på et givent tidspunkt eller i en periode.
7.2 Adgangen til Hjemmesiden kan blive indstillet midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparation eller af grunde uden for vores kontrol.  


8. Ansvarsbegrænsning 


8.1 I det omfang loven tillader, og med undtagelse af skader, som er sket med fortsæt eller ved grov uagtsomhed, udelukker Swatch og dets datterselskaber, herunder disses ledere, direktører, medarbejdere, aktionærer eller agenter for nogen af dem, ethvert ansvar for evt. tab eller skade, som måtte opstå for dig eller en tredjepart (inklusive og uden begrænsning ethvert direkte, indirekte eller driftstab eller følgeskader, eller ethvert tab af indtægt, udbytte, goodwill eller data) i forbindelse med Hjemmesiden på nogen måde eller i forbindelse med anvendelse, svigtende anvendelse eller resultaterne fra anvendelse af Hjemmesiden, enhver hjemmeside, som er linket til Hjemmesiden, eller indholdet på sådanne hjemmesider, herunder men ikke begrænset til tab eller skader, som skyldes vira, som kan inficere din computer, software, data eller anden ejendom som følge af din adgang til, anvendelse af eller navigering på Hjemmesiden eller download af  indhold fra Hjemmesiden eller nogen hjemmeside, som er linket til Hjemmesiden.  


9. Privatliv


9.1 Vi tænker på dit privatliv og beskyttelse af dine personlige oplysninger. Se vores Fortrolighedspolitik.

  
10. Diverse 


10.1 Hvis Swatch undlader at udøve eller opfylde vores rettigheder eller bestemmelser i Anvendelsesbetingelserne, skal dette ikke betragtes som en frafaldelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Afsnitsbenævnelserne i Anvendelsesbetingelserne er kun for nemheds skyld og har ikke nogen retslig eller kontraktlig virkning. En bestemmelse i Anvendelsesbetingelserne, som er ugyldig, eller som ikke kan håndhæves, påvirker eller forringer ikke på nogen måde gyldigheden og lovligheden af de øvrige bestemmelser indeholdt heri. 
10.2 Anvendelsesbetingelserne er underlagt og vil blive fortolket i henhold til dansk lovgivning uden hensyntagen til evt. regelkrydsning. I det omfang loven tillader det, har de danske domstole enekompetence i forbindelse med eventuelle tvister som måtte opstå på baggrund af Anvendelsesbetingelserne og din anvendelse af Hjemmesiden, og underlagt vores ret til at retsforfølge en bruger på dennes opholdssted.  
10.3 Hvis du har spørgsmål til Anvendelsesbetingelserne, bedes du skrive til 


The Swatch Group (Nordic) AB
P.O. Box 12033
SE-102 21 Stockholm
 Sverige eller via connect@swatch.dk

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border